Vypredané

Čistič škár

5.30

Profesionálny tekutý prípravok s obsahom iónov striebra, ktorý formou aktívnej peny dokonale renovuje.

 

Čistí zašlú špinu v škárach obkladov, dlažieb, kameňov a pod.

Pôsobením prípravku sa nemení pôvodná farba škár, nenarušuje čistené povrchy.

 

Objem: 750ml

 

Aplikácia:

 1. Prípravok nastriekajte na znečistené povrchy (aplikátor vytvorí penu) a do 5 minút mechanicky pomocou kefy, handričky alebo hubky vyčistite škáru, potom utrite vlhkou špongiou (v prípade silného znečistenia postup opakujte).
 2. Vyčistenú škáru vytrite dosucha.
 3. Balenie: 750ml sprej
 4. Obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky <5%, amfotérne povrchovo aktívne látky <5%.

 

Upozornenie:

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku, alebo v bezpečnostnom liste.

Klasifikácia nebezpečnosti:

 • Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo !

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie: zdraviu škodlivý pri požití, spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Najzávažnejšie fyzikálno-chemické nepriaznivé účinky: môže byť korozívny pre kovy 

 

Pokyny pre bezpečné zachádzanie:

 • Uchovávajte mimo dosah detí.
 • Používajte ochranné rukavice.
 • Pri kontakte s očami niekoľko minút vyplachujte vodou.
 • Po vdýchnutí: prejdite na čerstvý vzduch.
 • Pri kontakte s kožou: umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vlažnej vody.
 • Pri požití: nevyvolávajte zvracanie! Vypláchnite ústa čistou vodou.
 • Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových a spodných vôd.

Ghs011005a

Hmotnosť1 kg
Objem [ml]

750