Obchodné podmienky

Obchodné  a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné, dodacie, reklamačné a záručné podmienky – Internetový obchod www.farbysk.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je COLORTOP, s.r.o., so sídlom Komenského 500/30,  029 01 Námestovo, IČO: 44 624 239, IČ DPH: SK2022763204, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.50833/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Všetky ceny za tovar v e-shope www.farbysk.sk sú vrátane DPH.

Kontaktné údaje predávajúceho:
COLORTOP, s.r.o, Komenského 500/30, 029 01 Námestovo,
IČO: 44 624 239, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 50833/L
DIČ: 2022763204
IČ DPH: SK2022763204
IBAN: SK04 7500 0000 0040 0745 0408
SWIFT:CEKOSKBX

email: [email protected]

tel. číslo: 0904 004 200
Kontaktná osoba: Marián Tarčák

prevádzkové hodiny: Pondelok – Piatok od 7:00  do 17:00

Sobota od 7:00 do 12:00
Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P. O. Box B – 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar ,alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim, alebo treťou osobou na základe ich dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Kúpna zmluva sa môže uzavrieť aj na základe emailovej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim.
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia  tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list , daňový doklad – faktúra slúži ako záručný list).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je od  2 dní do 10 pracovných dní.
5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty. Taktiež sa môže líšiť farebnosť ponúkaného tovaru od skutočnosti v závislosti od nastavania farby na monitore. Odchýlka môže byť minimálna.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). Kupujúci je povinný prevziať si tovar do 5 dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných  a reklamačných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
5.10.Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 200 Eur má predávajúci právo od kupujúceho požadovať zálohovú platbu vo výške 50%  z kúpnej ceny tovaru. V odôvodnených prípadoch má predávajúci právo požadovať od kupujúceho až 100% z  kúpnej ceny tovaru ako zálohovú platbu.
5.11. Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
•    v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku
•    bezhotovostným bankovým prevodom na účet Československá obchodná banka,a.s., vo formáte IBAN:SK04 7500 0000 0040 0745 0408.

5.12 Platby za prepravu a poštovné
Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (napr. bezhotovostným prevodom). Tovar zasiela predávajúci kupujúcemu prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s. alebo GLS  General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je nasledovné:

Cena dopravy Slovenskou poštou:

Do hmotnosti Podaj u kuriéraPodaj u kuriéra
Expres zásielka na adresuExpres zásielka na poštu
cena
bez DPH  v EUR
cena
bez DPH  v EUR
5 kg2,602,20
15 kg3,603,20
30 kg4,604,20
nad 30 kgPodľa platnej Tarify SPPodľa platnej Tarify SP

Cena dopravy GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Hmotnosť balíka1 balík na adresu
5 kg2,90€
10 kg3,60€
15 kg4,20€
20 kg5,10€
25 kg5,90€
30 kg6,70€
40 kg7,40€

Uvedené ceny sú bez DPH platia pre Slovenskú republiku.
Lehota na doručenie tovaru je 24 hodín. To znamená, v prípade vnútroštátnej prepravy je doručená od predávajúceho do 24 hodín počas pracovných dní.


6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
8.1. Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyb po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať.
8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za chybu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.11. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Na tento účel môžete použiť reklamačný formulár, ktorý je prílohou č.3 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.                                                         8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované chyby tovaru a ešte raz poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný bezchybný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:
a) ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chybu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je chybou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak chyba tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak chyba tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak chyba tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak chyba tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
k) Reklamovaný tovar nesmie byť použitý v prípade reklamácie.To znamená pred samotným použitím tovaru je  potrebné skontrolovať farebnosť, počet kusov a či jednotlivé diely k sebe patria /pasujú/.V prípade že tomu tak nie je /tovar má vady spôsobené výrobou/ môže kupujúci zakúpený tovar reklamovať. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a nevzťahuje sa na vady vzniknuté nesprávnym použitím výrobku, najmä zlou aplikáciou a nesprávnym skladovaním. Ak je s tovarom manipulované, je pokrčený, je aplikovaný na stenu či iný povrch, alebo je iným spôsom použitý, jeho reklamácia už nie je možná. Jedná sa o špecifický tovar ako sú fototapety, obrazy, nálepky, šablóny. Za chyby vzniknuté nesprávnym používaním predávajúci nezodpovedá.
8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b) predávajúci chybný tovar vymení.
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením chyby.
8.28. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto obchodných a reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
8.29. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto obchodných a reklamačných podmienok.
8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybou rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9. Osobné údaje a ich ochrana
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, ak je platcom DPH aj IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu. Ak je kupujúci fyzickou osobou-podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke obchodné meno, miesto podnikania vrátane PSČ, IČO, ak je platcom DPH aj IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Upraviť registračné informácie“.
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely.
9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v bode 9.1 alebo 9.2 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou, v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou a v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci fyzickou osobou – podnikateľom,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR,                                                                            j) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu.
9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania. Ak kupujúci uplatní svoje právo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe. U sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) ZnOOÚ je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať  Úradu ma ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskor do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

9.21. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 201403350

Vyhlásenie predávajúceho:
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:
*Vaše identifikačné a kontaktné údaje
*údaje o Vašich nákupoch
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informácie. 
10.3. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci  si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať, alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar pri zaslaní predávajúcemu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy k predávajúcemu.
Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a poštovú adresu kupujúceho.
10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník.
10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Tovar zaslaný kupujúcim predávajúcemu na dobierku predávajúci nepreberie.
10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .
10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných a reklamačných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú napr.:
⦁    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
⦁    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
⦁    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
⦁    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
⦁    predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.,
⦁    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

10.17. Neprevzatie tovaru kupujúcim / Neprevzatá zásielka
Kúpna zmluva, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť zmluvu podľa obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti predávajúceho  je záväzná a ak kupujúci neprevezme zaslaný tovar, zásielku je povinný uhradiť vzniknuté náklady predávajúcemu  na jej odoslanie vo výške 5 EUR  (poštovné, balné pri odoslaní tovaru predávajúcim kupujúcemu), a 5 EUR poplatok za vrátenie zásielky zásielkovou spoločnosťou spať do sídla predávajúceho.

Zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky, ak prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy.

V prípade nezaplatenia objednávky a tým vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme nútení pristúpiť k vymáhaniu predmetnej pohľadávky súdnou cestou. Za vznik takejto situáciu nesie plnú zodpovednosť zákazník a hradí všetky náklady vzniknuté z titulu vymáhania pohľadávky a to najmä: súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a následne trovy exekučného konania.

Predávajúci v prípade tovaru vyrobeného na mieru môže kupujúcemu účtovať aj storno pokutu vo výške 40% z celkovej sumy objednávky, pretože kupujúci je povinný v zmysle príslušných zákonov a obchodných podmienok predávajúceho  si prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť za jeho kúpnu cenu.

10.18 Storno objednávky / Zrušenie objednávky – kúpnej zmluvy

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 24hod od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty [email protected] alebo na telefónnom čísle 0904 917 262. Pri zrušení / stornovaní objednávky je potrebné zaslať mailom aj číslo objednávky, resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.) V prípade, že kupujúci medzitým na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.
V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 40% z hodnoty objednaného tovaru ( v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku , v zmysle článku 10.16 Obchodných  a reklamačných podmienok predávajúceho ) ak ide o tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa .

V prípade nezaplatenia objednávky a tým vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme nútení pristúpiť k vymáhaniu predmetnej pohľadávky súdnou cestou. Za vznik takejto situáciu nesie plnú zodpovednosť zákazník a hradí všetky náklady vzniknuté z titulu vymáhania pohľadávky a to najmä: súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a následne trovy exekučného konania.

V prípade, že kupujúci zrealizuje objednávku a ako spôsob platby zadá „prevod na účet“ a táto platba nebude pripísaná na bežný účet predávajúceho (uvedený na objednávke, ktorú kupujúci obdrží ako prílohu mailu o potvrdení prijatia objednávky) do 5 pracovných dní od zrealizovania príslušnej objednávky, predávajúci je oprávnený stornovať celú objednávku bez náhrady a iných nárokov zo strany kupujúceho.

10.19. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné ustanovenia
11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými , dodacími, reklamačnými a záručnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
11.6.  Spoločnosť Colortop s.r.o. a každý jej zamestnanec sa zaväzuje dodržiavať nasledovné:
Podávať pravdivé informácie.
Rešpektovať človeka a pristupovať k nemu bez rozdielu.
„Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.“
11.7 Doklady  „Formulár na odstúpenie od zmluvy“ , “ Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy“, „Obchodné podmienky“, „Reklamačný poriadok“ a „Oznámenie o uplatnení reklamácie“ sú zverejnené na e-shope www.colortop.sk/obchod v menu „Obchodné podmienky“.
Pred odoslaním objednávky v zmysle uvedeného zákona musí kupujúci pred odoslaním objednávky odsúhlasiť, že uvedené doklady sú zverejnené na e-shope, sú čitateľné, zrozumiteľné, dajú sa vytlačiť na papier, uložiť na USB kľúč/PC a pod.
Bez tohto odsúhlasenia nie je možné odoslať objednávku a objednať tovar.
Po obdržaní riadne vyplneného formulára Odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku, Vám v najkratšom možnom termíne zašleme e-mailom na Vami zadanú adresu potvrdenie o jeho prijatí.                                                                                                                                      11.8 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom  riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon č. 391/2015 Z.z.). ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona č. 391/2015 Z.z.                                                                                                                   11.9   Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.                                                                        11.10   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.  Vypísaný formulár zašlite spolu s vráteným tovarom)
Komu: Colortop, s.r.o., Komenského 500/30,  029 01 Námestovo, [email protected]
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): …………..
Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………..
Dátum ………………
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 2                                                                                                                        Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Colortop, s.r.o., so sídlom Komenského 500/30,  029 01 Námestovo, alebo e-mailom: [email protected]. Na tento účel môžete použiť vyššie uvedený vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
„Zašlite nám tovar späť na adresu sídla spoločnosti Colortop s.r.o. najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č.3

Oznámenie o uplatnení reklamácie (reklamačný formulár)

 

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu vrátane PSČ:

Tel:

E-mail:

Číslu účtu vo formáte IBAN:

Číslo faktúry:

Číslo objednávky:

 

Kód tovaruNázov tovaruksCena tovaruDôvod reklamácie (druh a rozsah chyby tovaru)Uplatnenie práva podľa § 622 resp. § 623 Občianskeho zákonníka (odstránenie chyby tovaru, výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy, zľava z ceny tovaru)
 

 

 

 

 

 

 

Pre urýchlenie vašej reklamácie / vrátenia / výmeny, prosím vyplňte tento formulár a priložte ho spolu s faktúrou k tovaru. Tovar odporúčame zasielať doporučene a poistený. Zásielky na dobierku nepreberáme.

 

Dátum: ________________________                     ________________________

Podpis kupujúceho

 

Zásielku zašlite na adresu:

COLORTOP, s.r.o

Komenského 500/30

029 01 Námestovo

Vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

ZÁKON
z 29. novembra 2017
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,
b)
práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,
c)
postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 2
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
§ 3
Pôsobnosť
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie osobných údajov inými než automatizovanými prostriedkami, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.
(2)
Tento zákon, okrem § 2§ 5, druhej a tretej časti zákona, sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.2)
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov Policajným zborom, Vojenskou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Finančnou správou, prokuratúrou a súdmi (ďalej len „príslušný orgán“) na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu (ďalej len „plnenie úloh na účely trestného konania“); z druhej časti tohto zákona sa na spracúvanie osobných údajov podľa predchádzajúcej časti vety vzťahujú len ustanovenia uvedené v § 52§ 59§ 67 a § 73.
(4)
Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov
a)
v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt je na území Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,
b)
v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt nie je na území Slovenskej republiky, ale je v mieste, kde sa na základe medzinárodného práva verejného uplatňuje právny poriadok Slovenskej republiky,
c)
dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt nie je v členskom štáte, pričom spracúvanie osobných údajov súvisí
1.
s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej osobe na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba alebo nie, alebo
2.
so sledovaním jej správania na území Slovenskej republiky.
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
a)
fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti,
b)
Slovenskou informačnou službou,3) Vojenským spravodajstvom,4)
c)
Národným bezpečnostným úradom na účely vykonávania bezpečnostných previerok a na účely zabezpečovania podkladov na rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.5)
§ 4
Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská republika neobmedzí ani nezakáže prenos osobných údajov z dôvodu ochrany základných práv fyzických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.
§ 5
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
b)
genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,
c)
biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
d)
údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,
e)
spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
f)
obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
g)
profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,
h)
pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
i)
logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,
j)
šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,
k)
online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
l)
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
m)
porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim,
n)
dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
o)
prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,
p)
sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
q)
príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
r)
treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
s)
zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona,
t)
zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35,
u)
podnikom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,
v)
skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,
w)
hlavnou prevádzkarňou
1.
miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzkareň má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala,
2.
miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto zákona,
x)
vnútropodnikovými pravidlami postupy ochrany osobných údajov, ktoré dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na účely prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v tretej krajine,
y)
kódexom správania súbor pravidiel ochrany osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zaviazal dodržiavať,
z)
medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody,
aa)
členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
ab)
treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom,
ac)
zamestnancom úradu zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu podľa osobitného predpisu6) alebo štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného predpisu.7)
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ
PRVÁ HLAVA
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 6
Zásada zákonnosti
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
§ 7
Zásada obmedzenia účelu
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
§ 8
Zásada minimalizácie osobných údajov
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
§ 9
Zásada správnosti
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
§ 10
Zásada minimalizácie uchovávania
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.
§ 11
Zásada integrity a dôvernosti
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
§ 12
Zásada zodpovednosti
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
§ 13
Zákonnosť spracúvania
(1)
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a)
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
b)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
f)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
(2)
Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.
(3)
Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného musí zohľadniť
a)
akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
b)
okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
c)
povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa
§ 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
d)
možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
e)
existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
§ 14
Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
(1)
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
(2)
Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
(3)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
(4)
Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.
§ 15
Podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
(1)
Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti9) spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.10)
(2)
Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie, aby si overil, že zákonný zástupca dotknutej osoby poskytol alebo schválil súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa odseku 1, pričom zohľadní dostupnú technológiu.
§ 16
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1)
Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
(2)
Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak
a)
dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
b)
spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,11) medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,
c)
spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas,
d)
spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, politická strana alebo politické hnutie, odborová organizácia, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba ich členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté príjemcovi bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby,
e)
spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,
f)
spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku,12) alebo pri výkone súdnej právomoci,
g)
spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,
h)
spracúvanie je nevyhnutné na účel preventívneho pracovného lekárstva, poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo na účel vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, osoba vykonávajúca služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo osoba vykonávajúca dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v jej mene odborne spôsobilá oprávnená osoba, ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone svojej činnosti, a povinnosťou dodržiavať zásady profesijnej etiky,
i)
spracúvanie je nevyhnutné na účel sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, poskytovania štátnych sociálnych dávok, podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti,13)poskytovania sociálnych služieb, vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo na účel poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, alebo je spracúvanie nevyhnutné na účel plnenia povinností alebo uplatnenia práv prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie v oblasti pracovného práva a v oblasti služieb zamestnanosti, ak to prevádzkovateľovi vyplýva z osobitného predpisu14) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
j)
spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok, na základe tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby, najmä povinnosť mlčanlivosti,15)
k)
spracúvanie je nevyhnutné na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovené vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.
§ 17
Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
Prevádzkovateľom na účel spracúvania osobných údajov v registri trestov podľa osobitného predpisu16) môže byť len štátny orgán. Spracúvať osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení možno len na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré poskytujú primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.
§ 18
Spracúvanie osobných údajov bez potreby identifikácie
(1)
Ak si účel, na ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od prevádzkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto zákonom.
(2)
Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 prevádzkovateľ vie preukázať, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, je povinný ju o tom primeraným spôsobom informovať, ak je to možné. V takých prípadoch sa § 21 až 26 neuplatňujú okrem toho, ak dotknutá osoba na účel vykonania svojich práv podľa uvedených ustanovení poskytne dodatočné informácie umožňujúce jej identifikáciu.
DRUHÁ HLAVA
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
PRVÝ DIEL
INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
§ 19
Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby
(1)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c)
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
d)
oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
§ 13 ods. 1 písm. f),
e)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
f)
informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2§ 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.
(2)
Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o
a)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
b)
práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
c)
práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
e)
tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
f)
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
(4)
Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov.
§ 20
Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby
(1)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c)
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
d)
kategórie spracúvaných osobných údajov,
e)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
f)
informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2§ 49 alebo
§ 51 ods. 1 a 2.
(2)
Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o
a)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
b)
oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje podľa § 13 ods. 1 písm. f),
c)
práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
d)
práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
e)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f)
zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
g)
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame automatizovaného individuálneho rozhodovania a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2
a)
najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,
b)
najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo
c)
najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi.
(4)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
(5)
Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú
a)
v rozsahu, v akom dotknutá osoba už dané informácie má,
b)
v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä ak sa spracúvajú osobné údaje na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, na ktorý sa vzťahujú podmienky a záruky podľa § 78 ods. 8, alebo ak je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľ je v takom prípade povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti,
c)
v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje v osobitnom predpise, ktorý sa na prevádzkovateľa vzťahuje a v ktorom sú ustanovené primerané opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
d)
ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.15)
§ 21
Právo na prístup k osobným údajom
(1)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a)
účele spracúvania osobných údajov,
b)
kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)
práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g)
zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h)
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
(2)
Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
(4)
Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
DRUHÝ DIEL
OPRAVA A VYMAZANIE A OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 22
Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
§ 23
Právo na výmaz osobných údajov
(1)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak
a)
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b)
dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c)
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d)
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e)
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f)
sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
(3)
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
(4)
Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
a)
na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b)
na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c)
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
d)
na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e)
na uplatnenie právneho nároku.
§ 24
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
(1)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a)
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b)
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d)
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
(2)
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
(3)
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
§ 25
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22§ 23 ods. 1 alebo § 24, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
(2)
Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
TRETÍ DIEL
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ, PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
§ 26
Právo na prenosnosť osobných údajov
(1)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a)
sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
b)
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
(2)
Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
(3)
Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
§ 27
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
(1)
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
(2)
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
(4)
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
(5)
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.
§ 28
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
(1)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
(2)
Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
a)
nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b)
vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c)
založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
(3)
V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
(4)
Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
ŠTVRTÝ DIEL
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
§ 29
(1)
Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
(2)
Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.
(4)
Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 na úrad.
(5)
Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže
a)
požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b)
odmietnuť konať na základe žiadosti.
(6)
Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.
(7)
Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27; ustanovenie § 18 tým nie je dotknuté.
(8)
Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej osobe podľa § 19 a 20, možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania osobných údajov. Štandardizované ikony musia byť strojovo čitateľné, ak sú použité v elektronickej podobe.
(9)
Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v štandardizovaných ikonách, a postupy určovania štandardizovaných ikon ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
PIATY DIEL
OBMEDZENIA
§ 30
Obmedzenie práv dotknutej osoby
(1)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť
a)
bezpečnosť Slovenskej republiky,
b)
obranu Slovenskej republiky,
c)
verejný poriadok,
d)
plnenie úloh na účely trestného konania,
e)
iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
f)
ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
g)
predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
h)
monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) a g),
i)
ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
j)
uplatnenie právneho nároku,
k)
hospodársku mobilizáciu.
(2)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže postupovať podľa odseku 1 len vtedy, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje aspoň
a)
účel spracúvania osobných údajov alebo kategóriu spracúvania osobných údajov,
b)
kategóriu osobných údajov,
c)
rozsah zavedeného obmedzenia,
d)
záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov alebo nezákonnému prístupu alebo nezákonnému prenosu,
e)
určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov,
f)
lehotu uchovávania a uplatniteľné záruky s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov alebo kategóriu spracúvania osobných údajov,
g)
riziká pre práva dotknutej osoby a
h)
práva dotknutej osoby na informovanie o obmedzení, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA
PRVÝ DIEL
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA
§ 31
Prevádzkovateľ
(1)
S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 zahŕňajú zavedenie primeraných postupov ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ak je to vzhľadom na spracovateľské činnosti primerané.
(3)
Na preukázanie splnenia povinností podľa odseku 1 môže prevádzkovateľ použiť schválený kódex správania podľa § 85 alebo certifikát podľa § 86.
(4)
Prevádzkovateľ je povinný pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.17)
(5)
Prevádzkovateľ zabezpečuje vyradenie registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje, podľa osobitného predpisu.18)
§ 32
Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov
(1)
Prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, najmä vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov podľa odseku 1 zohľadniť najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na vykonanie opatrení podľa odseku 1, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov predstavuje pre práva dotknutej osoby.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.
(4)
Na preukázanie splnenia povinností podľa odsekov 1 až 3 môže prevádzkovateľ použiť certifikát podľa § 86.
§ 33
Spoloční prevádzkovatelia
(1)
Spoločnými prevádzkovateľmi sú dvaja prevádzkovatelia alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. V dohode sú zároveň povinní transparentne určiť zodpovednosť každého z nich za plnenie povinností a úloh podľa tohto zákona, najmä ak ide o vykonávanie práv dotknutej osoby, a svoje povinnosti poskytovať informácie podľa § 19 a 20, ak nie sú tieto povinnosti prevádzkovateľa ustanovené osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V dohode sa tiež určí kontaktné miesto pre dotknutú osobu.
(2)
Základné náležitosti dohody podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe, a to najmä identifikáciu zmluvných strán, predmet zmluvy, dobu platnosti zmluvy, ustanovenia upravujúce výkon práv dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľov poskytovať informácie podľa § 19 a 20 a kontaktné miesto pre dotknutú osobu.
(3)
Bez ohľadu na podmienky dohody podľa odseku 1 môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.
§ 34
Sprostredkovateľ
(1)
Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
(2)
Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu.
(3)
Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. V zmluve alebo inom právnom úkone sa musí najmä ustanoviť, že sprostredkovateľ je povinný
a)
spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu,
b)
zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona,15)
c)
vykonať opatrenia podľa § 39,
d)
dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa odsekov 2 a 5,
e)
po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy,
f)
poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi,
g)
vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov,
h)
po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov,
i)
poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.
(4)
Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
(5)
Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
(6)
Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 a 5 schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.
(7)
Zmluva alebo iný právny úkon podľa odsekov 3 a 5 sa musí uzatvoriť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(8)
Sprostredkovateľ, ktorý porušil tento zákon tým, že určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, sa považuje v súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov za prevádzkovateľa; ustanovenie § 38 a § 104 až 106 tým nie je dotknuté.
§ 35
Zástupca prevádzkovateľa alebo zástupca sprostredkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý nemá sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý pobyt v členskom štáte, je povinný písomne poveriť svojho zástupcu na území členského štátu, ak vykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, pričom spracovateľská činnosť súvisí
a)
s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej osobe na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba alebo nie, alebo
b)
so sledovaním ich správania na území Slovenskej republiky.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
spracúvanie osobných údajov, ktoré je občasné, nezahŕňa vo veľkom rozsahu spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 a nie je pravdepodobné, že s ohľadom na povahu, kontext, rozsah alebo účel spracúvania povedie k riziku pre práva fyzických osôb, alebo
b)
orgán verejnej moci alebo verejnoprávnu inštitúciu.
(3)
Úrad a dotknutá osoba môžu požadovať informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely zabezpečenia súladu s týmto zákonom okrem prevádzkovateľa a sprostredkovateľa aj zástupcu prevádzkovateľa alebo zástupcu sprostredkovateľa.
(4)
Poverením zástupcu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je dotknuté právo dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 ani na inú právnu ochranu podľa osobitného predpisu,19) ktoré možno uplatniť proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi.
§ 36
Spracúvanie osobných údajov pod dohľadom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca za prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 37
Záznamy o spracovateľských činnostiach
(1)
Prevádzkovateľ a zástupca prevádzkovateľa, ak bol poverený, je povinný viesť záznam o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Tento záznam musí obsahovať
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, a zodpovednej osoby,
b)
účel spracúvania osobných údajov,
c)
opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov,
d)
kategórie príjemcov vrátane príjemcu v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
e)
označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a dokumentáciu o primeraných zárukách, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 51 ods. 1 a 2,
f)
predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov,
g)
všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1.
(2)
Sprostredkovateľ a zástupca sprostredkovateľa, ak bol poverený, je povinný viesť záznam o kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa. Tento záznam musí obsahovať
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje sprostredkovateľa a prevádzkovateľa, v mene ktorého sprostredkovateľ koná, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak bol poverený, a zodpovednej osoby,
b)
kategórie spracúvania osobných údajov vykonávaného v mene každého prevádzkovateľa,
c)
označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, a dokumentáciu o primeraných zárukách, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 51 ods. 1 a 2,
d)
všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1.
(3)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 sa vedú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(4)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a zástupca prevádzkovateľa alebo zástupca sprostredkovateľa, ak bol poverený, sú povinní na požiadanie sprístupniť záznam o spracovateľských činnostiach úradu.
(5)
Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na zamestnávateľa s menej ako 250 zamestnancami, ak nie je pravdepodobné, že spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva, povedie k riziku ochrany práv dotknutej osoby, ak je spracúvanie osobných údajov príležitostné alebo ak nezahŕňa osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17.
(6)
Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach zverejní úrad na svojom webovom sídle.
§ 38
Právo na náhradu škody a zodpovednosť
(1)
Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia tohto zákona, má právo na náhradu škody20) od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní osobných údajov, je zodpovedný za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, len ak nesplnil povinnosti podľa § 34 až 37§ 39§ 40 ods. 3,
§ 44, § 45§ 51 ods. 3 alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom.
(3)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, ak preukáže, že vznik škody nezavinil.
(4)
Ak sa na tom istom spracúvaní osobných údajov zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ spoločne a sú podľa odsekov 2 a 3 zodpovední za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, za škodu zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
(5)
Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v súlade s odsekom 4 uhradil náhradu škody v plnej výške, má právo žiadať od ostatných prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov zapojených do toho istého spracúvania osobných údajov tú časť náhrady škody, ktorá zodpovedá ich podielu zodpovednosti za škodu za podmienok ustanovených v odseku 2.
DRUHÝ DIEL
BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 39
Bezpečnosť spracúvania
(1)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä
a)
pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
b)
zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
c)
proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
d)
proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
(2)
Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a to najmä náhodné zničenie alebo nezákonné zničenie, strata, zmena alebo neoprávnené poskytnutie prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k takýmto osobným údajom.
(3)
Súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1 možno preukázať schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.
(4)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 40
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.
(2)
Ak prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa odseku 1, musí zmeškanie lehoty zdôvodniť.
(3)
Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.
(4)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať najmä
a)
opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,
c)
opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
d)
opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.
(5)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 4 v rozsahu, v akom sú mu známe v čase oznámenia podľa odseku 1; ak v čase oznámenia podľa odseku 1 nie sú prevádzkovateľovi známe všetky informácie podľa odseku 4, poskytne ich bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvie.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov podľa odseku 1 vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu.
§ 41
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
(1)
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia podľa § 40 ods. 4 písm. b) až d).
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak
a)
prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
b)
prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby podľa odseku 1,
c)
by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
(4)
Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 3.
TRETÍ DIEL
POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA
§ 42
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
(1)
Ak typ spracúvania osobných údajov, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov. Pre súbor podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú podobné vysoké riziko, postačí jedno posúdenie.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný počas vykonávania posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov konzultovať jednotlivé postupy so zodpovednou osobou, ak bola určená.
(3)
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov sa vyžaduje najmä, ak ide o
a)
systematické a rozsiahle hodnotenie osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa dotknutej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu,
b)
spracúvanie vo veľkom rozsahu osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17, alebo
c)
systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.
(4)
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov obsahuje najmä
a)
systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účel spracúvania osobných údajov vrátane uvedenia prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ,
b)
posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu,
c)
posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby a
d)
opatrenia na elimináciu rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto zákonom s prihliadnutím na práva a oprávnené záujmy dotknutej osoby a ďalších fyzických osôb, ktorých sa to týka.
(5)
Pri posudzovaní dosahu spracovateľských operácií vykonávaných prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom úrad zohľadňuje, či prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ postupuje v súlade so schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86, a to najmä na účely posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov.
(6)
Prevádzkovateľ je oprávnený získavať názory dotknutej osoby alebo organizácie, ktorá zastupuje jej záujmy, na zamýšľané spracúvanie osobných údajov; ochrana obchodných záujmov, verejného záujmu alebo bezpečnosť spracovateľských operácií nesmie byť dotknutá.
(7)
Prevádzkovateľ je povinný posúdiť, či sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje v súlade s posúdením vplyvu na ochranu osobných údajov, a to najmä, ak došlo k zmene rizika, ktoré predstavuje spracovateľská operácia.
§ 43
Predchádzajúca konzultácia
(1)
Prevádzkovateľ je povinný s úradom uskutočniť konzultáciu pred spracúvaním osobných údajov, ak je z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42zrejmé, že spracúvanie osobných údajov povedie k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
(2)
Ak sa úrad domnieva, že zamýšľané spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 bude v rozpore s týmto zákonom, najmä ak prevádzkovateľ nedostatočne identifikoval riziko alebo zmiernil riziko, úrad do ôsmich týždňov od prijatia žiadosti o konzultáciu poskytne prevádzkovateľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi, písomné poradenstvo. Úrad môže s ohľadom na zložitosť zamýšľaného spracúvania osobných údajov predĺžiť lehotu podľa predchádzajúcej vety o šesť týždňov; predĺženie lehoty a dôvody predĺženia úrad písomne oznámi prevádzkovateľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o konzultáciu. Lehota na poskytnutie poradenstva neplynie, kým úrad nezíska informácie, o ktoré požiadal na účely konzultácie.
(3)
Počas konzultácií s úradom podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť úradu
a)
informácie o povinnostiach prevádzkovateľa, ktoré má v súvislosti s jeho spracovateľskou činnosťou podliehajúcou predchádzajúcej konzultácii podľa odseku 1, o spoločných prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch zapojených do spracúvania osobných údajov, najmä pri spracúvaní osobných údajov v rámci skupiny podnikov,
b)
informácie o účeloch zamýšľaného spracúvania osobných údajov a prostriedkoch na jeho vykonanie,
c)
informácie o opatreniach a zárukách poskytnutých na ochranu práv dotknutej osoby podľa tohto zákona,
d)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
e)
posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 a
f)
ďalšie informácie, o ktoré úrad požiada.
ŠTVRTÝ DIEL
ZODPOVEDNÁ OSOBA
§ 44
Určenie zodpovednej osoby
(1)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak
a)
spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
b)
hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu, alebo
c)
hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.
(2)
Skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú osobu, ak táto osoba bude spôsobilá plniť úlohy podľa § 46 pre každý podnik zo skupiny podnikov.
(3)
Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia, môže byť pre viaceré takéto orgány alebo inštitúcie určená jedna zodpovedná osoba, pričom sa zohľadní ich rozsah a ich organizačná štruktúra.
(4)
Okrem prípadov podľa odseku 1 zodpovednú osobu môže určiť prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedná osoba môže konať v mene takých združení a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.
(5)
Okrem prípadov podľa odseku 1 je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov povinný určiť zodpovednú osobu, ak sa to vyžaduje v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná. Zodpovedná osoba môže konať v mene takýchto združení a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.
(6)
Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy podľa § 46.
(7)
Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy.
(8)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zverejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, a oznámiť ich úradu.
§ 45
Postavenie zodpovednej osoby
(1)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vykonávala činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov.
(2)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 potrebnú súčinnosť; najmä sú povinní jej poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí.
(3)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh podľa § 46 nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať za výkon jej úloh podľa § 46. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa § 46 priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa alebo štatutárnemu orgánu sprostredkovateľa.
(4)
Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.
(5)
Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.15)
(6)
Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti ako podľa § 46; prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby žiadna z takýchto iných úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov.
§ 46
Úlohy zodpovednej osoby
(1)
Zodpovedná osoba najmä
a)
poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b)
monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c)
poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d)
spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e)
plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.
(2)
Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.
ŠTVRTÁ HLAVA
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY
ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
§ 47
Všeobecná zásada prenosu
Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, sa môže uskutočniť len vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácii.
§ 48
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
(1)
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Taký prenos nevyžaduje osobitné povolenie.
(2)
Ak neexistuje rozhodnutie Komisie podľa odseku 1, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa poskytnú primerané záruky ochrany osobných údajov.
(3)
Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu ustanoviť bez toho, aby bolo potrebné žiadať úrad o osobitné povolenie, prostredníctvom
a)
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
vnútropodnikových pravidiel podľa § 49,
c)
štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia,
d)
štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré prijal úrad,
e)
schváleného kódexu správania podľa § 85 spolu so záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcimi v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj ak ide o práva dotknutej osoby, alebo
f)
certifikátu podľa § 86 spolu so záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcim v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj ak ide o práva dotknutej osoby.
(4)
Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu tiež zabezpečiť na základe povolenia úradu najmä
a)
zmluvnými doložkami medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo príjemcom v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, alebo
b)
ustanoveniami v administratívnych dohodách medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré zahŕňajú účinné prostriedky na uplatnenie práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitného predpisu.19)
§ 49
Vnútropodnikové pravidlá
(1)
Úrad schváli vnútropodnikové pravidlá, ak
a)
sa vzťahujú na každého člena skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti vrátane ich zamestnancov a títo členovia ich uplatňujú,
b)
sa nimi upravujú vnútorné postupy pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ak ide o spracúvanie osobných údajov, a
c)
spĺňajú požiadavky podľa odseku 2.
(2)
Vo vnútropodnikových pravidlách sa uvedie aspoň
a)
štruktúra a kontaktné údaje skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti a každého z ich členov,
b)
prenos osobných údajov alebo súbor prenosov vrátane kategórií osobných údajov, typu spracúvania a jeho účelov, typu dotknutých osôb a identifikácia predmetnej tretej krajiny alebo krajín,
c)
ich záväznosť pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
d)
uplatňovanie všeobecných zásad ochrany osobných údajov, najmä obmedzenie účelu, minimalizácia osobných údajov, obmedzenie lehoty uchovávania, kvalita osobných údajov, špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov, právny základ pre spracúvanie osobných údajov, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ako aj požiadavky v súvislosti s následnými prenosmi subjektom, ktoré nie sú viazané vnútropodnikovými pravidlami,
e)
právo dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prostriedky na uplatnenie týchto práv vrátane práva na to, aby sa na ne nevzťahovalo rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania podľa § 28, práva na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu práva podľa osobitného predpisu19) a práva na náhradu škody za porušenie vnútropodnikových pravidiel,
f)
vyhlásenie, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky prijíma zodpovednosť za porušenia vnútropodnikových pravidiel ktorýmkoľvek z dotknutých členov, ktorý nemá sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý pobyt v členskom štáte; prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je úplne oslobodený alebo čiastočne oslobodený od tejto zodpovednosti, len ak preukáže, že spôsobenú škodu nezavinil,
g)
spôsob, akým sa okrem spôsobov podľa § 19 a 20 poskytujú dotknutej osobe informácie o vnútropodnikových pravidlách, najmä ak ide o ustanovenia podľa písmen d) až f),
h)
úloha zodpovednej osoby alebo inej osoby alebo subjektu zodpovedného za monitorovanie dodržiavania vnútropodnikových pravidiel, ako aj za monitorovanie odbornej prípravy a vybavovania sťažností,
i)
postup týkajúci sa podávania sťažností,
j)
mechanizmus, ktorý má v rámci skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti zabezpečiť overovanie dodržiavania vnútropodnikových pravidiel a ktorý zahŕňa audity ochrany osobných údajov a metódy na zabezpečenie opatrení na nápravu s cieľom chrániť práva dotknutej osoby; výsledky overovania oznamujú zodpovednej osobe alebo subjektu uvedenému v písmene h) a štatutárnemu orgánu riadiaceho podniku skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti a na požiadanie poskytujú úradu,
k)
mechanizmus ohlasovania a zaznamenávania zmien pravidiel a ohlasovania týchto zmien úradu,
l)
mechanizmus spolupráce s úradom na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, najmä poskytovania výsledkov overovania podľa písmena j) úradu,
m)
mechanizmus ohlasovania právnych požiadaviek, ktorým prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ podlieha v tretej krajine a ktoré pravdepodobne budú mať podstatné nepriaznivé následky na záruky poskytované vnútropodnikovými pravidlami úradu, a
n)
primeraná odborná príprava fyzických osôb, ktoré majú stály alebo pravidelný prístup k osobným údajom, v oblasti ochrany osobných údajov.
§ 50
Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré právny poriadok v Slovenskej republike nepovoľuje
Rozhodnutie súdu, rozhodnutie tribunálu alebo rozhodnutie správneho orgánu tretej krajiny, ktoré od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžaduje preniesť osobné údaje alebo poskytnúť osobné údaje, môže byť uznané alebo vykonateľné len vtedy, ak je v súlade s medzinárodnou zmluvou uzavretou s treťou krajinou, ktorou je Slovenská republika alebo Európska únia viazaná.
§ 51
Výnimky pre osobitné situácie
(1)
Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa § 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa § 48 ods. 2 až 4 vrátane vnútropodnikových pravidiel, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak
a)
dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o možných rizikách takého prenosu z dôvodu neexistencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk,
b)
prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby,
c)
prenos je nevyhnutný na uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou osobou,
d)
prenos je nevyhnutný z verejného záujmu podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e)
prenos je nevyhnutný na uplatnenie právneho nároku dotknutej osoby,
f)
prenos je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak je dotknutá osoba fyzicky nespôsobilá alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas, alebo
g)
prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, určený na poskytovanie informácií verejnosti a do ktorého môže nahliadať verejnosť, pričom musia byť splnené podmienky nahliadania podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ak prenos nemožno uskutočniť podľa § 48 a nemožno ani uplatniť žiadnu výnimku pre osobitnú situáciu podľa odseku 1, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak
a)
prenos nie je opakujúcej sa povahy,
b)
prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých osôb,
c)
prenos je nevyhnutný na účel závažných oprávnených záujmov prevádzkovateľa, nad ktorými neprevažujú práva alebo záujmy dotknutej osoby, a
d)
prevádzkovateľ posúdil okolnosti sprevádzajúce prenos osobných údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky ochrany osobných údajov.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný o prenose podľa odseku 2 vopred informovať úrad. Prevádzkovateľ je okrem poskytnutia informácií podľa § 19 a 20 povinný informovať dotknutú osobu o prenose podľa odseku 2 a o svojich oprávnených záujmoch v lehotách podľa § 19 a 20. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zdokumentujú posúdenie, ako aj vhodné záruky v záznamoch o spracovateľských činnostiach podľa § 37.
(4)
Prenos podľa odseku 1 písm. g) nesmie zahŕňať osobné údaje alebo celé kategórie osobných údajov, ktoré obsahuje register. Ak je register určený na nahliadanie pre osoby s oprávneným záujmom, prenos sa môže uskutočniť iba na žiadosť týchto osôb alebo vtedy, keď majú byť tieto osoby príjemcami.
(5)
Odsek 1 písm. a) až c) a odsek 2 sa nevzťahujú na činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci pri výkone verejnej moci.
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB
PRI ICH SPRACÚVANÍ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI
PRVÁ HLAVA
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 52
Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania sa vzťahujú § 6§ 8, § 9§ 11, § 12 a § 13 ods. 2 rovnako.
§ 53
Zásada obmedzenia účelu
Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ten istý príslušný orgán alebo iný príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje na archiváciu, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel v súvislosti s plnením úloh na účely trestného konania, ak prijme primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.
§ 54
Zásada minimalizácie uchovávania
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
§ 55
Zákonnosť spracúvania
(1)
Príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania, ktoré boli pôvodne získané na iný účel, je možné, ak spracúvanie osobných údajov je na účel trestného konania nevyhnutné a primerané.
(3)
Príslušný orgán je oprávnený osobné údaje spracúvať aj na iný účel, ako je plnenie úloh na účely trestného konania, ak to je zlučiteľné s účelom, na ktorý sa zhromaždili, a ak spracúvanie je na tento iný účel nevyhnutné a primerané. Na spracúvanie osobných údajov na iný účel sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak ide o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európskej únie; ak nejde o spracúvanie v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európskej únie, na spracúvanie osobných údajov na iný účel sa vzťahuje tento zákon okrem tejto časti.
(4)
Ak príslušný orgán vykonáva iné činnosti, ako je plnenie úloh na účely trestného konania, na spracúvanie osobných údajov na iné činnosti sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak ide o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európskej únie; ak nejde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európskej únie, na spracúvanie osobných údajov na iné činnosti sa vzťahuje tento zákon okrem tejto časti.
§ 56
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1)
Osobitné kategórie osobných údajov môže príslušný orgán spracúvať len vtedy, ak
a)
ich preukázateľne poskytla dotknutá osoba,
b)
je ich spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
je ich spracúvanie nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
(2)
Príslušný orgán musí pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov prijať primerané záruky na ochranu práv dotknutej osoby.
§ 57
Kategórie dotknutých osôb
Príslušný orgán je, ak je to možné, povinný rozlišovať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých osôb, ako sú najmä
a)
osoby, u ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že spáchali alebo majú v úmysle spáchať trestný čin,
b)
osoby odsúdené za spáchanie trestného činu,
c)
obete trestného činu alebo osoby, u ktorých sú na základe určitých skutočností dôvody domnievať sa, že sú alebo by mohli byť obeťami trestného činu,
d)
iné tretie osoby v súvislosti s trestným činom, a to najmä osoby, ktoré môžu byť vyzvané, aby svedčili v rámci trestného konania, osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, alebo kontaktné osoby alebo spoločníci niektorej z osôb podľa písmen a) a b).
§ 58
Pôvod a pravdivosť osobných údajov
(1)
Príslušný orgán označí, ak je to možné, osobné údaje založené na skutočnostiach a osobné údaje založené na osobných hodnoteniach.
(2)
Príslušný orgán pred poskytnutím osobných údajov alebo pred prenosom osobných údajov overí ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť, ak je to možné, a prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa neposkytovali alebo neprenášali osobné údaje, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.
(3)
Príslušný orgán k poskytnutiu a prenosu osobných údajov pripojí dostupné informácie, ktoré umožnia prijímajúcemu príslušnému orgánu posúdiť ich mieru správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti, ak to okolnosti dovoľujú. Nesprávne osobné údaje príslušný orgán nemôže poskytovať a prenášať; neoverené osobné údaje príslušný orgán musí pri poskytovaní alebo prenose takto označiť a musí uviesť mieru ich spoľahlivosti. Ak príslušný orgán neoprávnene poskytne osobné údaje alebo neoprávnene prenesie osobné údaje alebo poskytne nesprávne osobné údaje alebo prenesie nesprávne osobné údaje, je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcu a žiadať príjemcov osobných údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli, aby ich bez zbytočného odkladu opravili, doplnili, vymazali alebo aby obmedzili spracúvanie takých osobných údajov.
DRUHÁ HLAVA
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
§ 59
Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania sa vzťahuje § 29 rovnako.
§ 60
Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe
(1)
Príslušný orgán na svojom webovom sídle sprístupní najmä
a)
svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby,
c)
informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
d)
kontaktné údaje úradu,
e)
informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f)
informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.
(2)
Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o
a)
právnom základe spracúvania osobných údajov,
b)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
c)
kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii,
d)
o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.
§ 61
Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a)
účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
b)
kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)
príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
d)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)
práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f)
kontaktných údajoch úradu,
g)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
h)
zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.
§ 62
Právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov
a obmedzenie týchto práv
(1)
Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
(2)
Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak
a)
spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 55,
b)
spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56, alebo
c)
výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spracúvanie osobných údajov, ak
a)
dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo
b)
osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.
(4)
Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.
(5)
Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu podľa odseku 1, práva na vymazanie podľa odseku 2 alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 a o dôvodoch zamietnutia.
§ 63
Obmedzenie poskytnutia informácií a práv dotknutej osoby
(1)
Príslušný orgán môže odložiť poskytnutie informácií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upustiť od poskytnutia informácií podľa § 60 ods. 2, úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup podľa § 61 alebo môže úplne alebo čiastočne obmedziť povinnosť informovať podľa § 62 ods. 5, ak
a)
by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia,
b)
by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,
c)
je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu práv iných osôb.
(2)
Osobitný predpis môže ustanoviť kategórie spracúvania osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.
(3)
Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na prístup alebo obmedzení práva na prístup podľa § 61 a o dôvodoch tohto zamietnutia alebo obmedzenia; to neplatí, ak by sa poskytnutím takej informácie ohrozil účel podľa odseku 1.
(4)
Príslušný orgán musí zdokumentovať skutkové dôvody alebo právne dôvody, na základe ktorých sa obmedzilo právo na prístup podľa § 61, a poskytnúť ich na požiadanie úradu.
(5)
Ak príslušný orgán obmedzí poskytnutie informácií alebo obmedzí právo dotknutej osoby podľa odseku 1, je povinný dotknutú osobu písomne informovať o možnosti podania návrhu na začatie konania podľa § 100 vrátane možnosti uplatnenia práva na preverenie zákonnosti postupov príslušného orgánu podľa odsekov 1 a 3 úradom a o možnosti uplatnenia práv dotknutej osoby na inú právnu ochranu.19)
§ 64
Oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov
Príslušný orgán je povinný oznámiť opravu nesprávnych osobných údajov príslušnému orgánu, od ktorého nesprávne osobné údaje získal. Ak príslušný orgán nesprávne osobné údaje opraví, vymaže nesprávne osobné údaje alebo obmedzí ich spracúvanie podľa § 62 ods. 1 až 3, informuje o tom príjemcu, ktorý je také osobné údaje povinný opraviť, vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie.
§ 65
Ustanovenia § 61 až 64 sa neuplatňujú, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci trestného konania; práva uvedené v týchto ustanoveniach sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.21)
§ 66
Automatizované individuálne rozhodovanie
(1)
Rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré má na dotknutú osobu nepriaznivé právne účinky, nesmie byť založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Osobitým predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, musia byť ustanovené primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby, najmä právo na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany príslušného orgánu.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 nesmie byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov, ak sa neuplatňujú vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(3)
Profilovanie, ktoré vedie k diskriminácii osôb na základe osobitných kategórií osobných údajov, sa zakazuje.
TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU A SPROSTREDKOVATEĽA
§ 67
Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania sa vzťahujú § 31, § 32§ 33 ods. 1 a 3§ 34§ 36, § 37§ 39 až 41§ 42 ods. 1 až 5 a 7 a § 44 až 46 rovnako.
§ 68
(1)
Príslušný orgán raz za tri roky preverí, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh na účely trestného konania, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Príslušný orgán vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Záznamy o spracovateľských činnostiach musia obsahovať okrem informácií podľa § 37 aj informácie o
a)
použití profilovania, ak príslušný orgán zamýšľa profilovanie,
b)
právnom základe pre spracovateľské operácie vrátane prenosu, pre ktorý sú osobné údaje určené.
§ 69
Vedenie logov
(1)
Príslušný orgán pri získavaní, zmene, prehliadaní, poskytovaní vrátane prenosu, kombinovaní a vymazaní osobných údajov v systéme automatizovaného spracúvania uchováva logy. Z logov o prehliadaní a poskytovaní musí byť možné určiť dôvod, dátum a čas prehliadania alebo poskytovania a identifikačné údaje osoby, ktorá tieto osobné údaje prehliadala alebo ich poskytovala, ako aj totožnosť príjemcov.
(2)
Príslušný orgán využíva a uchováva logy výlučne na účely overovania zákonnosti spracúvania osobných údajov, vlastného monitorovania, na účely zabezpečenia integrity a bezpečnosti osobných údajov a na účely trestného konania.
(3)
Príslušný orgán a sprostredkovateľ príslušného orgánu na požiadanie sprístupnia logy úradu, ak sú dostupné.
§ 70
Predchádzajúca konzultácia
(1)
Príslušný orgán uskutoční s úradom konzultáciu pred spracúvaním osobných údajov, ktoré má tvoriť súčasť nového informačného systému, ak je z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 zrejmé, že toto spracúvanie povedie k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, ak príslušný orgán neprijme opatrenia na zmiernenie tohto rizika alebo sa s typom spracúvania, najmä s využitím nových technológií, mechanizmov alebo postupov, spája vysoké riziko porušenia práv dotknutej osoby.
(2)
Príslušný orgán spolu so žiadosťou o predchádzajúcu konzultáciu poskytne úradu aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42, ktoré vykonal, a na požiadanie úradu aj ďalšie informácie, ktoré úradu umožnia posúdiť súlad spracúvania osobných údajov s týmto zákonom a najmä riziká z hľadiska ochrany osobných údajov dotknutej osoby a súvisiacich záruk.
(3)
Ak sa úrad domnieva, že by zamýšľané spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 bolo nezákonné, najmä ak príslušný orgán nedostatočne identifikoval riziko alebo zmiernil riziko, úrad do šiestich týždňov od prijatia žiadosti o konzultáciu poskytne príslušnému orgánu, prípadne aj sprostredkovateľovi, písomné poradenstvo. Úrad môže s ohľadom na zložitosť zamýšľaného spracúvania osobných údajov predĺžiť lehotu podľa predchádzajúcej vety o jeden mesiac; predĺženie lehoty a dôvody predĺženia úrad oznámi prevádzkovateľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi, do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o konzultáciu. Lehota na poskytnutie poradenstva úradom neplynie dovtedy, kým úrad nezíska informácie, o ktoré požiadal na účely predchádzajúcej konzultácie.
(4)
Ďalšie spracovateľské operácie pre príslušný orgán, ktoré podliehajú povinnosti uskutočniť predchádzajúce konzultácie podľa odseku 1, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 71
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
Príslušný orgán alebo sprostredkovateľ príslušného orgánu pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov prijme na základe vyhodnotenia rizík opatrenia na
a)
kontrolu prístupu k zariadeniam, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa používajú na spracúvanie,
b)
kontrolu nosičov osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému čítaniu nosičov osobných údajov, kopírovaniu nosičov osobných údajov, pozmeňovaniu nosičov osobných údajov alebo odstráneniu nosičov osobných údajov,
c)
kontrolu uchovávania osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému vkladaniu osobných údajov do informačného systému a neoprávnenému prehliadaniu osobných údajov v informačnom systéme, pozmeňovaniu osobných údajov v informačnom systéme alebo vymazaniu osobných údajov z informačného systému,
d)
kontrolu užívateľa informačného systému, aby sa zabránilo použitiu systémov automatizovaného spracúvania neoprávnenými osobami pomocou zariadenia na prenos osobných údajov,
e)
kontrolu prístupu k osobným údajom, aby sa zabezpečilo, že osoby oprávnené používať systém automatizovaného spracúvania budú mať prístup iba k tým osobným údajom, na ktoré sa vzťahuje ich oprávnenie na prístup,
f)
kontrolu prenosu údajov, aby sa zabezpečila možnosť overiť a zistiť subjekty, ktorým sa preniesli osobné údaje alebo poskytli osobné údaje, alebo overiť a zistiť subjekty, ktorým sa môžu preniesť osobné údaje, alebo poskytnúť osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos osobných údajov,
g)
kontrolu vkladania údajov do informačného systému, aby sa zabezpečilo, že bude možné overiť a zistiť, aké osobné údaje sa vložili do systému automatizovaného spracúvania, a kedy a kto ich tam vložil,
h)
kontrolu prepravy osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému čítaniu osobných údajov, kopírovaniu osobných údajov, pozmeňovaniu osobných údajov alebo vymazaniu osobných údajov počas ich prenosu alebo počas prepravy nosiča osobných údajov,
i)
obnovu osobných údajov, aby sa zabezpečilo, že sa inštalované systémy obnovia, ak dôjde k ich prerušeniu,
j)
zabezpečenie spoľahlivosti informačného systému, aby sa zabezpečilo, že funkcie tohto systému fungujú a hlási sa výskyt chýb v jeho funkciách,
k)
zabezpečenie integrity informačného systému, aby sa uchovávané osobné údaje nemohli poškodiť, ak nastane porucha tohto systému.
§ 72
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
(1)
Príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť informácie podľa § 40 ods. 4orgánu členského štátu príslušnému na plnenie úloh na účely trestného konania, ak porušenie ochrany osobných údajov zahŕňa osobné údaje, ktorých prenos vykonal orgán členského štátu príslušný na plnenie úloh na účely trestného konania alebo ktoré boli prenesené takému orgánu.
(2)
Príslušný orgán môže odložiť oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, obmedziť oznámenie o porušení ochrany osobných údajov alebo upustiť od oznámenia porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe podľa § 41, ak
a)
by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia,
b)
by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,
c)
je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu práv iných osôb.
ŠTVRTÁ HLAVA
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
§ 73
(1)
Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania sa vzťahujú § 48 ods. 1 a § 50 rovnako.
(2)
Prenos osobných údajov medzi príslušnými orgánmi a orgánmi členských štátov príslušnými na plnenie úloh na účely trestného konania sa zaručuje, ak sa taký prenos vyžaduje podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 74
Všeobecné zásady prenosu osobných údajov
(1)
Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následného prenosu do ďalšej tretej krajiny či ďalšej medzinárodnej organizácii príslušný orgán môže uskutočniť len vtedy, ak
a)
je prenos potrebný na plnenie úloh na účely trestného konania,
b)
sa osobné údaje prenášajú prevádzkovateľovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ktorý je orgánom príslušným na plnenie úloh na účely trestného konania, ak nie je v § 77 ods. 1 ustanovené inak,
c)
členský štát vydal povolenie na prenos v súlade so svojím vnútroštátnym právom, ak sa prenesú osobné údaje alebo poskytnú osobné údaje z iného členského štátu, ešte pred uskutočnením prenosu,
d)
Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti podľa § 48 ods. 1 alebo boli poskytnuté alebo existujú primerané záruky podľa § 75 alebo platia výnimky pre osobitné situácie podľa § 76,
e)
pri následnom prenose do ďalšej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii príslušný orgán, ktorý uskutočnil pôvodný prenos, alebo iný príslušný orgán v Slovenskej republike vydá povolenie na následný prenos, a to po náležitom zohľadnení relevantných faktorov vrátane závažnosti trestného činu, účelu, na ktorý sa osobné údaje pôvodne preniesli, a úrovne ochrany osobných údajov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, do ktorej sa osobné údaje následne prenášajú.
(2)
Prenos bez predchádzajúceho povolenia členského štátu podľa odseku 1 písm. c) možno uskutočniť len vtedy, ak je prenos nevyhnutný na zabránenie bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny, alebo základných záujmov členského štátu a predchádzajúce povolenie nie je možné získať včas; orgán zodpovedný za vydanie predchádzajúceho povolenia sa o tom musí informovať bez zbytočného odkladu.
(3)
Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos osobných údajov, na ktorých spracúvanie sa podľa osobitného predpisu vzťahujú osobitné podmienky spracúvania, musí o podmienkach a požiadavke dodržiavať ich informovať príjemcu. Pri prenose osobných údajov príjemcovi v inom členskom štáte alebo agentúre, úradu alebo orgánu Európskej únie nemôže príslušný orgán uplatňovať iné podmienky, ako sa uplatňujú na prenos osobných údajov v rámci Slovenskej republiky.
§ 75
Primerané záruky
(1)
Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti podľa § 48 ods. 1, príslušný orgán môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak
a)
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, poskytuje primerané záruky ochrany osobných údajov, alebo
b)
príslušný orgán posúdil okolnosti prenosu osobných údajov a dospel k záveru, že existujú primerané záruky ochrany osobných údajov.
(2)
Príslušný orgán informuje úrad o kategóriách prenosov podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa odseku 1 písm. b), musí sa taký prenos zdokumentovať; dokumentácia sa na žiadosť poskytne úradu. V dokumentácii musí byť uvedený dátum a čas prenosu, informácie o prijímajúcom príslušnom orgáne, odôvodnenie prenosu osobných údajov a prenášané osobné údaje.
(4)
Rozhodnutím Komisie o zrušení, zmene alebo pozastavení svojho rozhodnutia o primeranosti podľa § 48 ods. 1 nie je dotknutý prenos osobných údajov podľa odseku 1 a § 76.
§ 76
Výnimky pre osobitné situácie
(1)
Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti podľa § 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa § 75, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii môže príslušný orgán uskutočniť len vtedy, ak je prenos nevyhnutný
a)
na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
b)
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
c)
na predídenie bezprostredného a vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny,
d)
v osobitných prípadoch na plnenie úloh na účely trestného konania, alebo
e)
v osobitných prípadoch na uplatnenie právneho nároku súvisiaceho s plnením úloh na účely trestného konania.
(2)
Prenos osobných údajov podľa odseku 1 sa nesmie uskutočniť, ak príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, určí, že práva dotknutej osoby prevažujú nad verejným záujmom na prenose podľa odseku 1 písm. d) a e).
(3)
Ak sa prenos osobných údajov uskutočňuje podľa odseku 1, musí sa taký prenos zdokumentovať; dokumentácia sa na žiadosť poskytne úradu. V dokumentácii musí byť uvedený dátum a čas prenosu, informácie o prijímajúcom príslušnom orgáne, odôvodnenie prenosu osobných údajov a prenášané osobné údaje.
§ 77
Prenos osobných údajov príjemcovi z tretej krajiny
(1)
Príslušný orgán v osobitných prípadoch môže uskutočniť prenos osobných údajov príjemcovi so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v tretej krajine, ak okrem iných podmienok prenosu osobných údajov ustanovených týmto zákonom
a)
je prenos nevyhnutný na plnenie úlohy na účely trestného konania príslušného orgánu, ktorý prenos uskutočňuje,
b)
príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, určí, že žiadne práva dotknutej osoby neprevažujú nad verejným záujmom, z ktorého v danom prípade vyplynula nevyhnutnosť prenosu,
c)
príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, sa domnieva, že prenos orgánu, ktorý je v tretej krajine príslušný na plnenie úloh na účely trestného konania, je neefektívny alebo nevhodný, najmä preto, že prenos nemožno dosiahnuť v primeranom čase,
d)
orgán, ktorý je v tretej krajine príslušný na plnenie úloh na účely trestného konania, je bez zbytočného odkladu informovaný, okrem prípadov, ak je také opatrenie neúčinné alebo nevhodné, a
e)
príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, informuje príjemcu o konkrétnom účele alebo účeloch, na ktoré má príjemca tieto osobné údaje výlučne spracúvať, ak je také spracúvanie nevyhnutné.
(2)
Prenosom príjemcovi z tretej krajiny podľa odseku 1 nie je dotknutá medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce.
(3)
Príslušný orgán, ktorý uskutočňuje prenos podľa odseku 1, musí o tom informovať úrad.
(4)
Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa odseku 1, je povinný ho zdokumentovať.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 78
(1)
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
(4)
Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa osobitného predpisu22) len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.
(5)
Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(6)
Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e). Ten, kto také osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom.
(7)
Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže poskytnúť jej blízka osoba.23) Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.
(8)
Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.
(9)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu alebo na štatistický účel, môžu byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22§ 24 a 27 alebo podľa osobitného predpisu24) obmedzené osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak sú prijaté primerané podmienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.
(10)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel archivácie, môžu byť práva dotknutej osoby podľa
§ 21, § 22 a § 24 až 27 alebo podľa osobitného predpisu25) obmedzené osobitným predpisom, ak sú prijaté primerané podmienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.
(11)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri prijímaní bezpečnostných opatrení a pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov postupuje primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.
Mlčanlivosť
§ 79
(1)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
(2)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpisov.26)
(4)
Ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2, § 45 ods. 5 sa nepoužijú vo vzťahu k úradu pri plnení jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.2)
PIATA ČASŤ
ÚRAD
PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU
§ 80
Postavenie úradu
(1)
Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania, ak nie je v § 81 ods. 7 a 8 ustanovené inak.
(2)
Sídlom úradu je Bratislava.
(3)
Úrad na plnenie úloh dozorného orgánu nad ochranou osobných údajov môže zriaďovať a zrušovať detašované pracoviská mimo svojho sídla a určovať územný obvod ich pôsobnosti.
(4)
Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(5)
Úrad je rozpočtovou organizáciou.27) Návrh rozpočtu predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Schválený rozpočet úradu môže znížiť v priebehu kalendárneho roku iba Národná rada Slovenskej republiky.
(6)
Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.
§ 81
Úlohy úradu
(1)
Úrad je dozorný orgán podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu28) a plní úlohy a vykonáva právomoci, ktoré sú mu zverené podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.29)
(2)
Úrad
a)
monitoruje uplatňovanie tohto zákona,
b)
vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov,
c)
poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov,
d)
metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov,
e)
zvyšuje povedomie verejnosti najmä v oblasti rizík a práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov,
f)
zvyšuje povedomie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach podľa tohto zákona,
g)
na požiadanie poskytuje informácie dotknutej osobe v súvislosti s uplatnením jej práv podľa tohto zákona a na tento účel spolupracuje s dozornými orgánmi iných členských štátov,30)
h)
pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov preveruje zákonnosť spracúvania osobných údajov príslušným orgánom pri výkone práva dotknutou osobou podľa § 63 ods. 5 a informuje dotknutú osobu o výsledku preverenia do 30 dní odo dňa podania žiadosti o preverenie alebo o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a o možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitného predpisu,19)
i)
monitoruje vývoj najmä informačných a komunikačných technológií a obchodných praktík, ak má dosah na ochranu osobných údajov,
j)
spolupracuje s Európskym výborom pre ochranu údajov v oblasti ochrany osobných údajov,31)
k)
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov najmenej raz za rok; správu o stave ochrany osobných údajov zverejňuje úrad na svojom webovom sídle a poskytuje ju Európskemu výboru pre ochranu údajov a Komisii,
l)
spolupracuje s dozornými orgánmi iných členských štátov vrátane výmeny informácií a poskytuje im vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť spoločný postup pri ochrane osobných údajov podľa tohto zákona a osobitného predpisu.32)
(3)
Úrad je pri plnení svojich úloh oprávnený
a)
nariadiť prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi, prípadne aj zástupcovi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak bol poverený, aby poskytli informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh,
b)
získať od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa prístup k osobným údajom a informáciám, ktoré sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpisov,26)
c)
vstupovať do priestorov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a prostriedkom na spracúvanie osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu,33)
d)
upozorniť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na to, že plánované spracovateľské operácie pravdepodobne porušia ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu,2)
e)
uložiť opatrenia na nápravu, pokutu podľa § 104 alebo poriadkovú pokutu podľa § 105, ak prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, monitorujúci subjekt alebo certifikačný subjekt porušili ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu,2)
f)
nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vyhovel žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie jej práv podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,2)
g)
nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby svoje spracovateľské operácie zosúladil podľa potreby určeným spôsobom a v rámci určenej lehoty s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitného predpisu,2)
h)
nariadiť prevádzkovateľovi, aby porušenie ochrany osobných údajov oznámil dotknutej osobe,
i)
nariadiť dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo trvalé obmedzenie spracúvania osobných údajov,
j)
predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na účel podania vysvetlenia pri podozrení z porušenia povinností uložených týmto zákonom, osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
k)
odporučiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch,
l)
nariadiť pozastavenie prenosu osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.
(4)
Okrem plnenia úloh podľa odseku 1 a 2 úrad ďalej
a)
plní oznamovaciu povinnosť voči Komisii v oblasti ochrany osobných údajov,
b)
prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Komisie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov,
c)
spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s dozornými orgánmi iných členských štátov a s obdobnými orgánmi dozoru mimo územia členských štátov.
(5)
Predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov nie sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.
(6)
Úrad môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti, ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje úrad.
(7)
Ak osobné údaje spracúvajú súdy pri výkone ich súdnej právomoci, dozor podľa § 90 až 98nad ochranou osobných údajov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(8)
Ak osobné údaje spracúva Národný bezpečnostný úrad podľa osobitného predpisu,5)dozor podľa § 90 až 98 nad ochranou osobných údajov vykonáva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.34)
§ 82
Predseda úradu
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
(2)
Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.
(3)
Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má najmenej dvojročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a je bezúhonný.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom mu výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na neho, ako keby nebol odsúdený alebo odsúdenie mu nebolo zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5)
Predseda úradu musí byť pri výkone svojej funkcie nezávislý a nesmie byť pri plnení svojich úloh a výkone svojich právomocí podľa tohto zákona pod vonkajším vplyvom, či už priamym alebo nepriamym, a nesmie od nikoho požadovať ani prijímať pokyny.
(6)
Predseda úradu je povinný sa zdržať akéhokoľvek konania nezlučiteľného s jeho povinnosťami podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.35)
(7)
Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7) Predsedovi úradu patrí plat vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený na celé euro nahor. Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky.
(8)
K zániku výkonu funkcie predsedu úradu dochádza uplynutím jeho funkčného obdobia alebo zvolením nového predsedu po uplynutí funkčného obdobia predsedu úradu podľa odseku 2.
(9)
Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou voliteľnosti do Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu odňatia slobody mu nebol podmienečne odložený,
d)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s jeho povinnosťami podľa odseku 6, alebo
e)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení predsedu úradu za mŕtveho.
(10)
Predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný, ak
a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas jedného roka, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
b)
porušil povinnosť nezávislosti podľa odseku 5, alebo
c)
porušil povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie podľa § 84.
§ 83
Podpredseda úradu
(1)
Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov a možno ho vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podpredseda úradu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda Slovenskej republiky nevymenuje nového podpredsedu.
(3)
Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa § 82 ods. 3 až 6 a ods. 8 až 10 vzťahujú rovnako.
§ 84
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Predseda úradu, podpredseda úradu a zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) a to aj po skončení výkonu svojej funkcie, štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného predpisu;36) tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.37)
(3)
Od povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 môže podpredsedu úradu a zamestnancov úradu oslobodiť predseda úradu. Od povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 môže predsedu úradu v konkrétnom prípade oslobodiť Národná rada Slovenskej republiky.
DRUHÁ HLAVA
KÓDEX SPRÁVANIA, CERTIFIKÁT A AKREDITÁCIA
§ 85
Kódex správania
(1)
Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov môže prijať kódex správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania tohto zákona alebo osobitného predpisu2) v súvislosti s predmetom kódexu správania podľa osobitného predpisu.38)
(2)
Schválením kódexu správania zo strany úradu nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa alebo zodpovednosť sprostredkovateľa dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis.2)
(3)
Žiadosť o schválenie návrhu kódexu správania, návrhu zmeny schváleného kódexu správania alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania podáva úradu združenie alebo iný subjekt podľa odseku 1 (ďalej len „žiadateľ“).
(4)
Žiadosť o schválenie kódexu správania musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
označenie, či ide o návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania,
d)
postup združenia, ktorým sa člen združenia zaväzuje dodržiavať schválený kódex správania,
e)
záväzok prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schváleného kódexu správania v súlade s pravidlami a postupmi na monitorovanie dodržiavania kódexu správania,
f)
opis práv a povinností prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa pri výkone monitorovania dodržiavania schváleného kódexu správania,
g)
uvedenie predmetu, na ktorý sa návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania vzťahuje,
h)
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
i)
kategórie osobných údajov,
j)
kategórie dotknutých osôb,
k)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu osobných údajov, ak existuje,
l)
opis spracovateľských činností, informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania a informácie o existencii profilovania,
m)
opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknutou osobou,
n)
informáciu, či sa návrh kódexu správania týka spracovateľských činností vo viacerých členských štátoch,
o)
identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie pri prenose osobných údajov a informáciu o prijatých primeraných zárukách tohto prenosu,
p)
prijaté pravidlá a postupy na monitorovanie dodržiavania kódexu správania.
(5)
Žiadateľ k žiadosti o schválenie kódexu správania podľa odseku 4 musí priložiť
a)
návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania, a to aj v anglickom jazyku, ak sa týka spracovateľských činností vo viacerých členských štátoch,
b)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
c)
ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na posúdenie súladu návrhu kódexu správania s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
(6)
Ak žiadosť o schválenie kódexu správania nespĺňa náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v konaní o schválenie kódexu správania vzniknú pochybnosti o preukázaní súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) úrad vyzve žiadateľa na doplnenie podkladov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto doby lehota v konaní o schválenie kódexu správania neplynie.
(7)
Účastníkom konania o schválení kódexu správania je žiadateľ, ktorý podal žiadosť podľa odseku 4.
(8)
Ak úrad počas konania o schválenie kódexu správania zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas plynutia lehoty na odstránenie zisteného nesúladu neplynie lehota v konaní o schválenie kódexu správania. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu môže predĺžiť najviac o 60 dní.
(9)
Úrad konanie o schválenie kódexu správania zastaví, ak žiadateľ
a)
neodstráni nedostatky žiadosti v lehote určenej podľa odseku 6,
b)
neodstráni úradom zistené nedostatky v lehote určenej podľa odseku 8.
(10)
Úrad rozhodne o schválení kódexu správania, o zmene schváleného kódexu správania alebo o rozšírení schváleného kódexu správania do 90 dní odo dňa začatia konania.
(11)
Ak je potrebné predložiť návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu Európskemu výboru pre ochranu údajov podľa osobitného predpisu,39) lehota podľa odseku 10 neplynie odo dňa predloženia návrhu kódexu správania, návrhu zmeny schváleného kódexu správania alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov až do dňa doručenia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov podľa osobitného predpisu40) úradu.
(12)
Úrad po preskúmaní žiadosti o schválenie kódexu správania podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o schválení kódexu správania, rozhodnutie o schválení zmeny schváleného kódexu správania alebo rozhodnutie o schválení rozšírenia schváleného kódexu správania, ak návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania je v súlade a poskytuje dostatočné primerané záruky ochrany osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.2)
(13)
Proti rozhodnutiu o schválení kódexu správania, rozhodnutiu o zmene schváleného kódexu správania alebo rozhodnutiu o rozšírení schváleného kódexu správania nie je prípustný rozklad.
(14)
Proti rozhodnutiu o neschválení kódexu správania, rozhodnutiu o neschválení zmeny schváleného kódexu správania alebo rozhodnutiu o neschválení rozšírenia schváleného kódexu správania je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(15)
Úrad zverejňuje zoznam schválených kódexov správania na svojom webovom sídle.
(16)
Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorému úrad schválil kódex správania, schválil návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo schválil návrh rozšírenia schváleného kódexu správania, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia písomne oznámiť úradu zmeny podľa odseku 4 písm. a) a d).
§ 86
Certifikát
(1)
Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo odňatie certifikátu vykonáva subjekt, ktorému bola udelená akreditácia podľa § 88 v súlade s týmto zákonom (ďalej len „certifikačný subjekt“), alebo úrad.
(2)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ na účely preukázania súladu spracúvania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže požiadať úrad alebo certifikačný subjekt o vydanie certifikátu alebo obnovenie certifikátu. Certifikát sa vydá alebo obnoví najviac na obdobie troch rokov.
(3)
Úrad alebo certifikačný subjekt posudzuje súlad spracúvania osobných údajov a existenciu primeraných záruk ochrany osobných údajov prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa odseku 2 na základe certifikačných kritérií v súlade s týmto zákonom. Vydaním certifikátu nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa alebo zodpovednosť sprostredkovateľa za dodržiavanie tohto zákona a osobitného predpisu2)ani nie sú dotknuté právomoci úradu podľa tohto zákona.
(4)
Certifikát je verejnou listinou.
(5)
Úrad zverejňuje vydané certifikáty na svojom webovom sídle.
(6)
Žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o obnovu certifikátu úradom musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
d)
predmet certifikátu, na ktorý sa má certifikát udeliť,
e)
účel spracúvania osobných údajov,
f)
právny základ spracúvania osobných údajov,
g)
kategórie dotknutých osôb,
h)
kategórie osobných údajov,
i)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu osobných údajov, ak existuje,
j)
opis spracovateľských činností vrátane informácií o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
k)
opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknutou osobou,
l)
identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie pri prenose osobných údajov.
(7)
Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží
a)
technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú na vydanie certifikátu,
b)
výsledok auditu ochrany osobných údajov nie starší ako šesť mesiacov,
c)
dokumenty preukazujúce splnenie certifikačných kritérií,
d)
opis primeraných záruk pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
e)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
f)
ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) a dodržania certifikačného postupu.
(8)
Ak žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o obnovu certifikátu nespĺňa náležitosti podľa odsekov 6 a 7 alebo ak v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnovu certifikátu vzniknú pochybnosti o preukázaní splnenia certifikačných kritérií alebo podmienok na vydanie certifikátu, úrad vyzve žiadateľa na doplnenie podkladov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnovu certifikátu neplynie.
(9)
Ak úrad počas konania o vydanie certifikátu alebo konania o obnovu certifikátu zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnovu certifikátu neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní.
(10)
Úrad konanie o vydanie certifikátu alebo konanie o obnovu certifikátu zastaví, ak žiadateľ neodstráni
a)
nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b)
úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.
(11)
Úrad rozhodne o vydaní certifikátu alebo obnove certifikátu do 90 dní odo dňa začatia konania.
(12)
Úrad po preskúmaní žiadosti o vydanie certifikátu alebo žiadosti o obnovu certifikátu podľa odsekov 6 a 7 a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o vydaní certifikátu, ak žiadateľ spĺňa certifikačné kritériá, spĺňa podmienky certifikačného postupu, ak jeho spracovateľské činnosti sú v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) a ak ním prijaté bezpečnostné opatrenia poskytujú dostatočné primerané záruky ochrany osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.2)
(13)
Na základe rozhodnutia o vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o obnove certifikátu úrad vydá žiadateľovi certifikát na obdobie troch rokov, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet certifikátu,
d)
označenie certifikačných kritérií, na ktorých základe sa vydáva certifikát,
e)
číslo certifikátu,
f)
dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,
g)
dobu platnosti certifikátu,
h)
odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
(14)
Proti rozhodnutiu o vydaní certifikátu alebo rozhodnutiu o obnove certifikátu nie je prípustný rozklad.
(15)
Proti rozhodnutiu o nevydaní certifikátu alebo rozhodnutiu o neobnovení certifikátu je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(16)
Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorému bol vydaný certifikát alebo obnovený certifikát (ďalej len „certifikovaná osoba“), naďalej spĺňa certifikačné kritériá a podmienky vydania certifikátu podľa tohto zákona, úrad na základe žiadosti certifikovanej osoby podanej najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti certifikátu skôr vydaného alebo skôr obnoveného rozhodne o obnovení certifikátu na obdobie ďalších troch rokov. Na konanie o obnovenie certifikátu sa primerane použijú ustanovenia o vydaní certifikátu.
(17)
Ak certifikovaná osoba podá žiadosť o obnovenie certifikátu v lehote menej ako šesť mesiacov pred uplynutím platnosti certifikátu, úrad na takú žiadosť neprihliada. Tým nie je dotknuté oprávnenie tejto certifikovanej osoby na podanie žiadosti o vydanie certifikátu podľa odsekov 6 a 7.
(18)
Certifikovaná osoba je počas platnosti certifikátu povinná
a)
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a požiadavky na vydanie certifikátu v súlade s rozhodnutím o vydaní certifikátu,
b)
najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku zmeny písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny týkajúce sa rozhodnutia o vydaní certifikátu,
c)
umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto zákona,
d)
archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom certifikačného postupu podľa osobitného predpisu.41)
(19)
Certifikačné kritériá, podmienky certifikačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu ochrany osobných údajov vrátane podmienok odborných znalostí audítora vykonávajúceho audit ochrany osobných údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 87
Monitorujúci subjekt
(1)
Monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) s kódexom správania vykonáva subjekt, ktorý spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) a bola mu udelená akreditácia úradom v súlade s týmto zákonom (ďalej len „monitorujúci subjekt“).
(2)
Kódexy správania schválené úradom pre orgány verejnej moci a verejnoprávne inštitúcie nepodliehajú činnosti monitorovacieho subjektu podľa tohto zákona; tým nie je dotknutý výkon dozoru úradom podľa tohto zákona.
(3)
Monitorujúcim subjektom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má vytvorené technické a organizačné podmienky na vykonávanie monitorovania kódexu správania a ktorému bola udelená akreditácia.
(4)
Monitorujúci subjekt je oprávnený
a)
monitorovať súlad spracúvania osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorý je členom združenia, ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex správania,
b)
prijať primerané opatrenia v prípadoch porušenia kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom,
c)
dočasne pozastaviť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex správania,
d)
zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex správania.
(5)
O opatreniach podľa odseku 4 vrátane dôvodov prijatia takých opatrení je monitorujúci subjekt povinný písomne informovať úrad do 15 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý podlieha monitorovaniu kódexu správania, dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis.2)
(6)
Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
uvedenie predmetu kódexu správania.38)
(7)
Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží
a)
technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú pre monitorovanie kódexu správania,
b)
dokumenty preukazujúce nezávislosť žiadateľa,
c)
postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom záujmu medzi žiadateľom a subjektom podliehajúcim monitorovaniu, ktorý by mohol narušiť objektivitu monitorovania kódexu správania alebo obmedziť objektivitu monitorovania kódexu správania alebo porušiť princíp transparentnosti pre dotknutú osobu a verejnosť; konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak žiadateľ, ktorý môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh monitorovania kódexu správania, má priamy finančný záujem alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jeho nezávislosti v súvislosti s monitorovaním kódexu správania,
d)
dokumenty stanovujúce kvalifikačné požiadavky vo vzťahu k monitorovaniu kódexu správania osôb žiadateľa, ktoré budú vykonávať monitorovanie,
e)
pravidlá a postupy výkonu činností, najmä procesy monitorovania dodržiavania kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob preukázania vykonávania kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob preukázania súladu spracovateľských činností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa vo vzťahu k predmetu kódexu správania, frekvenciu monitorovania súladu,
f)
dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy na výkon monitorovania kódexu správania sú transparentné pre dotknutú osobu a verejnosť,
g)
výsledok auditu výkonu monitorovania kódexu správania,
h)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
i)
ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) a na posúdenie žiadosti o udelenie akreditácie.
(8)
Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa náležitosti podľa odsekov 6 a 7 alebo ak v konaní o udelenie akreditácie vzniknú pochybnosti o preukázaní splnenia kritérií alebo podmienok na udelenie akreditácie, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto lehoty lehota v konaní o udelení akreditácie neplynie.
(9)
Ak úrad počas konania podľa odseku 11 zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto doby lehota podľa odseku 11 neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní.
(10)
Úrad konanie podľa odseku 11 zastaví, ak žiadateľ neodstráni
a)
nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b)
úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.
(11)
Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania.
(12)
Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie podľa odsekov 6 a 7 a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, ak žiadateľ spĺňa požiadavky, má primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k predmetu kódexu správania a spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona.
(13)
Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad vydá monitorujúcemu subjektu osvedčenie o udelení akreditácie, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet akreditácie,
d)
číslo osvedčenia o udelení akreditácie,
e)
dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie,
f)
odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
(14)
Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listinou.
(15)
Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je prípustný rozklad.
(16)
Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(17)
Úrad zverejňuje vydané osvedčenia o udelení akreditácie na svojom webovom sídle.
(18)
Ak sa preukáže, že monitorujúci subjekt vykonáva monitorovanie kódexu správania v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) dobrými mravmi, osvedčením o udelení akreditácie alebo ďalej nespĺňa požiadavky na udelenie akreditácie, úrad pozastaví platnosť akreditácie na tri mesiace a zároveň uloží monitorujúcemu subjektu vykonanie opatrení na nápravu. Ak monitorujúci subjekt v určenej lehote uložené opatrenia neprijme, úrad jeho akreditáciu rozhodnutím zruší. Monitorujúci subjekt, ktorému bola akreditácia zrušená, môže znova požiadať o udelenie akreditácie.
(19)
Monitorujúci subjekt je povinný
a)
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o udelení akreditácie,
b)
písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny udelenej akreditácie do 15 dní odo dňa vzniku zmeny,
c)
informovať dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o oprávnenosti monitorovať dodržiavanie kódexu správania a o predmete monitorovaného kódexu správania, podrobne a zrozumiteľne informovať o bezpečnostných opatreniach, pravidlách a o postupoch monitorovania kódexu správania a informovať o možných právnych dôsledkoch monitorovania dodržiavania predmetu kódexu správania pred výkonom monitorovania schváleného kódexu správania,
d)
bez zbytočného odkladu informovať dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o prijatých opatreniach, ak bolo zistené porušenie dodržiavania kódexu správania dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa odseku 4,
e)
dodržiavať zásadu nezávislosti,
f)
archivovať dokumentáciu súvisiacu s monitorovaním kódexu správania podľa osobitného predpisu.42)
(20)
Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky akreditačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu monitorovania kódexu správania vrátane podmienok odborných znalostí audítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 88
Certifikačný subjekt
(1)
Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo odňatie certifikátu vykonáva certifikačný subjekt, ktorý spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu43) a bola mu udelená akreditácia úradom v súlade s týmto zákonom.
(2)
Certifikačným subjektom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane osobných údajov a má vytvorené technické a organizačné podmienky na certifikačný postup a ktorému bola udelená akreditácia.
(3)
Certifikačný subjekt je zodpovedný za posúdenie súladu spracúvania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, na ktorého základe udelí certifikát, obnoví certifikát alebo odníme certifikát.
(4)
Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
uvedenie predmetu certifikačných kritérií.
(5)
Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 musí priložiť
a)
technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú pre certifikačný postup,
b)
postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom záujmu medzi žiadateľom a prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorý požiadal o vydanie certifikátu alebo obnovu certifikátu, ktorý by mohol narušiť objektivitu vydania certifikátu alebo obnovy certifikátu alebo obmedziť objektivitu vydania certifikátu alebo obnovy certifikátu alebo porušiť princíp transparentnosti pre dotknutú osobu a verejnosť; konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak žiadateľ, ktorý môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh vydania alebo obnovy certifikátu, má priamy finančný záujem alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jeho nezávislosti v súvislosti s vydaním alebo obnovením certifikátu,
c)
dokumenty určujúce kvalifikačné požiadavky vo vzťahu k certifikačnému postupu osôb žiadateľa, ktoré budú realizovať certifikačný postup,
d)
pravidlá a postupy výkonu certifikačného postupu vrátane postupu na vydanie certifikátu, pravidelné preskúmanie certifikátu, obnovu certifikátu a odňatie certifikátu,
e)
vyhlásenie o dodržiavaní certifikačných kritérií pre certifikačný postup,
f)
dokumenty preukazujúce postupy a pravidlá na vybavovanie sťažností týkajúcich sa porušení vydaného certifikátu alebo spôsobu, akým sú oprávnenia z certifikátu dotknutým prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom vykonávané,
g)
dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy vybavovania sťažností v súvislosti s vydaným certifikátom sú transparentné pre verejnosť,
h)
výsledok auditu výkonu certifikačného postupu,
i)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
j)
ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) na účely posúdenia žiadosti o udelenie akreditácie.
(6)
Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v konaní podľa odseku 9 vzniknú pochybnosti o preukázaní splnenia kritérií alebo podmienok na udelenie akreditácie, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto doby lehota podľa odseku 9 neplynie.
(7)
Ak úrad počas konania podľa odseku 9 zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto doby lehota v konaní o udelenie akreditácie neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní.
(8)
Úrad konanie o udelení akreditácie zastaví, ak žiadateľ neodstráni
a)
nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 6 v určenej lehote,
b)
úradom zistené nedostatky podľa odseku 7 v určenej lehote.
(9)
Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania.
(10)
Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o udelení akreditácie a schváli certifikačné kritériá, ak žiadateľ spĺňa požiadavky na primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane údajov a spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona.
(11)
Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad vydá certifikačnému subjektu osvedčenie o udelení akreditácie na obdobie piatich rokov, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet akreditácie,
d)
číslo osvedčenia o udelení akreditácie,
e)
dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie; ak ide o obnovu udelenia akreditácie, aj dátum skoršieho vydania udelenia akreditácie,
f)
dobu platnosti osvedčenia o udelení akreditácie,
g)
odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
(12)
Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listinou.
(13)
Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je prípustný rozklad.
(14)
Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(15)
Úrad zverejní zoznam certifikačných subjektov a schválené certifikačné kritériá na svojom webovom sídle.
(16)
Ak certifikačný subjekt spĺňa požiadavky na primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane osobných údajov, spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona, úrad na základe žiadosti certifikačného subjektu o obnovenie akreditácie podanej najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia o udelení akreditácie rozhodne o obnovení akreditácie na obdobie ďalších piatich rokov. Na konanie o obnovenie akreditácie sa primerane použijú ustanovenia konania o udelenie akreditácie.
(17)
Ak certifikačný subjekt podá žiadosť o obnovenie akreditácie v lehote menej ako šesť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia o udelení akreditácie, úrad na takú žiadosť neprihliada. Tým nie je dotknuté oprávnenie tohto subjektu na podanie žiadosti podľa odsekov 4 a 5.
(18)
Ak sa preukáže, že certifikačný subjekt vykonáva certifikačný postup vrátane udeľovania certifikátu a odnímania certifikátu v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) dobrými mravmi, s vydaným osvedčením o udelení akreditácie alebo už nespĺňa požiadavky na udelenie akreditácie, úrad pozastaví platnosť akreditácie na tri mesiace a zároveň uloží certifikačnému subjektu vykonanie opatrení na nápravu. Ak certifikačný subjekt v určenej lehote uložené opatrenia neprijme, úrad jeho akreditáciu rozhodnutím zruší. Subjekt, ktorému bola akreditácia zrušená, môže znova požiadať o udelenie akreditácie.
(19)
Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky certifikačného postupu, certifikačné kritériá, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu certifikačného postupu vrátane podmienok odborných znalostí audítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 89
Povinnosti certifikačného subjektu
(1)
Certifikačný subjekt je oprávnený v rozsahu osvedčenia o udelení akreditácie vydať certifikát alebo obnoviť certifikát prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi na obdobie troch rokov.
(2)
Certifikačný subjekt je povinný pred vydaním certifikátu alebo obnovením certifikátu oznámiť úradu
a)
jeho identifikačné údaje,
b)
číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,
c)
identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý žiada o vydanie certifikátu, alebo certifikovanej osoby, ktorá žiada o obnovu certifikátu,
d)
predmet certifikátu,
e)
označenie certifikačných kritérií,
f)
dôvody vydania alebo obnovy certifikátu.
(3)
Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa odseku 2, úrad vyzve certifikačný subjekt na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto lehoty lehota podľa odseku 4 neplynie.
(4)
Úrad rozhodne o povolení vydania certifikátu alebo o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom do 60 dní odo dňa začatia konania.
(5)
V konaní podľa odseku 4 úrad neposudzuje splnenie certifikačných kritérií, podmienok na vydanie certifikátu alebo obnovu certifikátu.
(6)
Povolením úradu na vydanie certifikátu alebo povolením úradu na obnovu certifikátu certifikačným subjektom nie je dotknutá zodpovednosť príslušného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa za dodržiavanie tohto zákona a osobitného predpisu.2)
(7)
Ak úrad počas konania o povolení vydania certifikátu alebo počas konania o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) nepovolí certifikačnému subjektu vydanie certifikátu alebo obnovu certifikátu, o čom vydá rozhodnutie.
(8)
Proti rozhodnutiu o povolení vydania certifikátu alebo rozhodnutiu o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom nie je prípustný rozklad.
(9)
Proti rozhodnutiu o nepovolení vydania certifikátu alebo rozhodnutiu o nepovolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(10)
Certifikačný subjekt je povinný do 15 dní od vydania certifikátu, obnovenia certifikátu alebo odňatia certifikátu oznámiť úradu:
a)
jeho identifikačné údaje,
b)
číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,
c)
identifikačné údaje dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
d)
predmet certifikátu,
e)
číslo certifikátu,
f)
dôvody vydania, obnovy alebo odňatia certifikátu.
(11)
Certifikát vydaný certifikačným subjektom obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje certifikačného subjektu vrátane čísla osvedčenia o udelení akreditácie,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet certifikátu,
d)
označenie certifikačných kritérií, na základe ktorých sa certifikát vydáva,
e)
číslo certifikátu,
f)
dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,
g)
odtlačok pečiatky certifikačného subjektu a podpis osoby oprávnenej konať v mene certifikačného subjektu s uvedením jej mena, priezviska.
(12)
Certifikačný subjekt je povinný
a)
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o udelení akreditácie,
b)
najneskôr do 15 dní písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny udelenej akreditácie,
c)
umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto zákona,
d)
dodržiavať zásadu nezávislosti,
e)
archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom certifikačného postupu podľa osobitného predpisu.41)
TRETIA HLAVA
KONTROLA
§ 90
Začatie kontroly
(1)
Kontrolu spracúvania osobných údajov, kontrolu dodržiavania kódexu správania schváleného úradom podľa § 85, kontrolu súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom podľa § 86 a kontrolu dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie podľa
§ 87 a § 88 (ďalej len „kontrola“) vykonáva úrad prostredníctvom kontrolného orgánu zloženého zo zamestnancov úradu (ďalej len „kontrolný orgán“).
(2)
Každý člen kontrolného orgánu vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia vedúceho zamestnanca; ak je vedúci zamestnanec členom kontrolného orgánu, členovia kontrolného orgánu vykonávajú kontrolu na základe písomného poverenia predsedu úradu.
(3)
Člen kontrolného orgánu musí byť zamestnanec úradu, ktorý je bezúhonný, má príslušné odborné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do dozornej činnosti úradu.
(4)
Písomné poverenie na vykonanie kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c)
titul, meno a priezvisko člena kontrolného orgánu, ktorý má kontrolu vykonať,
d)
odtlačok úradnej pečiatky a podpis.
(5)
Vzor poverenia na vykonanie kontroly zverejní úrad na svojom webovom sídle.
(6)
Kontrola je začatá dňom doručenia oznámenia o kontrole prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, zástupcovi prevádzkovateľa alebo zástupcovi sprostredkovateľa, ak bol poverený, alebo monitorujúcemu subjektu podľa § 87, alebo certifikačnému subjektu podľa § 88 (ďalej len „kontrolovaná osoba“).
(7)
Kontrolný orgán vykoná kontrolu na základe plánu kontrol alebo na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov.
(8)
Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby.
§ 91
Zaujatosť kontrolného orgánu
(1)
Člen kontrolného orgánu, ktorý sa dozvedel o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho nezaujatosti alebo pochybnosti o nezaujatosti iného člena kontrolného orgánu, je povinný tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tomu, kto ho poveril podľa § 90 ods. 2.
(2)
Ak má kontrolovaná osoba pochybnosti o nezaujatosti kontrolného orgánu alebo jeho člena so zreteľom na jeho vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovanej osobe, je oprávnená podať písomné námietky s uvedením dôvodu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedela. Podanie námietok nemá odkladný účinok; kontrolný orgán je podľa prvej vety oprávnený vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré neznesú odklad.
(3)
O námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby a o oznámení zaujatosti člena kontrolného orgánu rozhodne ten, kto kontrolný orgán poveril podľa § 90 ods. 2 v lehote desiatich pracovných dní od ich uplatnenia a písomné vyhodnotenie rozhodnutia doručí tomu, kto námietku uplatnil. Proti rozhodnutiu o námietkach zaujatosti a proti rozhodnutiu o oznámení zaujatosti člena kontrolného orgánu nemožno podať rozklad.
§ 92
Povinnosti kontrolného orgánu
Kontrolný orgán je povinný
a)
vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe predmet kontroly; ak by oznámenie o kontrole pred začatím výkonu kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému sťaženiu výkonu kontroly, môže predmet kontroly oznámiť bezprostredne pred výkonom kontroly,
b)
písomne oznámiť dátum a čas výkonu kontroly v lehote najmenej desiatich dní pred vykonaním kontroly; ak by oznámenie o začatí výkonu kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému sťaženiu výkonu kontroly, môže začatie výkonu kontroly oznámiť bezprostredne pred výkonom kontroly,
c)
pred začatím výkonu kontroly a kedykoľvek na požiadanie kontrolovanej osoby, sa preukázať poverením na vykonanie kontroly a služobným preukazom,
d)
vypracovať zápisnicu o priebehu výkonu kontroly,
e)
vypracovať protokol o kontrole, v ktorom sú uvedené kontrolné zistenia (ďalej len „protokol“), alebo záznam o kontrole,
f)
uviesť vyjadrenia kontrolovanej osoby podľa § 95 písm. a) v protokole alebo zázname o kontrole,
g)
vypracovať zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa § 93 písm. j) a § 94 písm. e),
h)
odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu výkonu kontroly, zápisnice o podaní vysvetlenia, protokolu alebo záznamu o kontrole,
i)
písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie originálu dokladov alebo kópií dokladov, písomných dokumentov, kópií pamäťových médií a iných materiálov a dôkazov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred ich stratou, zničením, poškodením alebo ich zneužitím,
j)
posúdiť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opodstatnenosť námietok v dodatku k protokolu a oboznámiť s ním kontrolovanú osobu,
k)
prerokovať protokol s kontrolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní.
§ 93
Oprávnenia kontrolného orgánu
Kontrolný orgán je oprávnený
a)
vstupovať na pozemok a do priestorov kontrolovanej osoby, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu,33)
b)
mať prístup k prostriedkom a zariadeniam, ktoré môžu slúžiť alebo slúžia, alebo mali slúžiť na spracúvanie osobných údajov kontrolovanou osobou,
c)
mať prístup k údajom v automatizovaných prostriedkoch spracúvania do úrovne správcu systému vrátane v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
d)
overovať totožnosť fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovanej osoby konajú alebo poskytujú kontrolnému orgánu súčinnosť,
e)
vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrolnému orgánu v určenej lehote poskytla originál dokladov alebo kópiu dokladov, iných písomností, vyjadrenia a informácie, osobné údaje spracúvané na pamäťových médiách vrátane technických nosičov osobných údajov, výpisy a zdrojové kódy programov, ak ich vlastní alebo má k dispozícii v súlade s podmienkami ich nadobudnutia, a ďalšie materiály alebo podklady potrebné na výkon kontroly a v odôvodnených prípadoch mu umožnila odoberať originály alebo kópie aj mimo priestorov kontrolovanej osoby,
f)
požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a s kontrolou súvisiacim skutočnostiam,
g)
zdokumentovať dôkazy súvisiace s výkonom kontroly vyhotovovaním fotodokumentácie, audiozáznamu, videozáznamu alebo audiovizuálneho záznamu, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby,
h)
vyžadovať aj inú súčinnosť kontrolovanej osoby v rozsahu predmetu kontroly,
i)
vyžadovať poskytnutie súčinnosti na mieste výkonu kontroly aj od inej než kontrolovanej osoby, najmä od sprostredkovateľa kontrolovanej osoby a jeho zamestnancov, alebo iných osôb, ak je dôvod predpokladať, že ich činnosť má vzťah k predmetu kontroly alebo ak je to potrebné na objasnenie skutočností súvisiacich s predmetom kontroly,
j)
predvolať v určenom čase a na určené miesto kontrolovanú osobu a aj inú než kontrolovanú osobu s cieľom podať vysvetlenie k predmetu kontroly,
k)
vykonávať spoločné operácie spolu s dozornými orgánmi iných členských štátov podľa osobitného predpisu.44)
§ 94
Povinnosti kontrolovanej osoby
Kontrolovaná osoba je povinná
a)
strpieť výkon kontroly a vytvoriť kontrolnému orgánu primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení,
b)
poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon kontroly, najmä pri dokumentovaní primeranej úrovne bezpečnosti s ohľadom na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
c)
v čase výkonu kontroly zabezpečiť kontrolnému orgánu dostupný a bezpečný prístup k zariadeniam, prostriedkom a k informačným systémom,
d)
poskytnúť kontrolnému orgánu požadovanú súčinnosť v súlade s jeho oprávneniami podľa § 93 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly,
e)
dostaviť sa na predvolanie kontrolného orgánu s cieľom podať vysvetlenia k predmetu kontroly,
f)
v určenej lehote poskytnúť kontrolnému orgánu originál alebo kópiu dokladov, iných písomností, vyjadrenia a informácie, osobné údaje spracúvané na pamäťových médiách vrátane technických nosičov osobných údajov, výpisy a zdrojové kódy programov, ak ich vlastní alebo má k dispozícii, a ďalšie materiály alebo podklady potrebné na výkon kontroly a v odôvodnených prípadoch umožniť odoberať originály alebo kópie aj mimo priestorov kontrolovanej osoby,
g)
poskytnúť kontrolnému orgánu úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným a s kontrolou súvisiacim skutočnostiam,
h)
na požiadanie kontrolného orgánu sa dostaviť na prerokovanie protokolu.
§ 95
Oprávnenia kontrolovanej osoby
Kontrolovaná osoba je oprávnená
a)
priebežne sa vyjadrovať ku skutočnostiam zisteným v priebehu kontroly,
b)
oboznámiť sa s obsahom protokolu a podať písomné námietky po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v protokole,
c)
vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie skutočností podľa § 92 písm. b) a c),
d)
vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie sa písomným poverením predsedu úradu podľa § 96 ods. 2,
e)
vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí originálu dokladov alebo kópie dokladov podľa § 93 písm. e).
§ 96
Prizvaná osoba
(1)
Kontrolný orgán môže prizvať na vykonanie kontroly inú fyzickú osobu alebo zástupcu dozorného orgánu z iného členského štátu (ďalej spolu len „prizvaná osoba“), ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly. Účasť prizvanej osoby pri výkone kontroly sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
(2)
Prizvaná osoba sa zúčastňuje kontroly na základe písomného poverenia predsedu úradu; o prizvaní kontrolný orgán upovedomí kontrolovanú osobu podľa § 92 písm. a).
(3)
Prizvaná osoba najneskôr pri začatí výkonu kontroly preukazuje svoje oprávnenie na vykonanie kontroly kontrolovanej osobe písomným poverením na vykonanie kontroly podľa § 90 ods. 2 a § 92 písm. c).
(4)
Prizvaná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela počas výkonu kontroly, a to aj po jej ukončení. Povinnosti mlčanlivosti môže prizvanú osobu zbaviť predseda úradu. Zástupca dozorného orgánu z iného členského štátu, ako prizvaná osoba, nie je viazaný povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k vysielajúcemu dozornému orgánu iného členského štátu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh spojených s jeho účasťou na kontrole.
(5)
Prizvaná osoba nemôže vykonávať úlohy podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovanej osobe možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Prizvaná osoba, ktorá vie o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jej nezaujatosti, oznámi tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predsedovi úradu.
(6)
Kontrolovaná osoba môže písomne vzniesť odôvodnené námietky o zaujatosti prizvanej osoby. Prizvaná osoba môže do rozhodnutia o námietkach zaujatosti vykonať v rámci kontroly len také úkony, ktoré neznesú odklad.
(7)
O oznámení zaujatosti prizvanou osobou podľa odseku 5 a o námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby podľa odseku 6 rozhodne predseda úradu v lehote do desiatich pracovných dní od ich doručenia. Proti rozhodnutiu predsedu úradu nemožno podať rozklad.
§ 97
Ukončenie kontroly
(1)
Výsledkom kontroly je protokol alebo záznam o kontrole.
(2)
Ak boli kontrolou zistené nedostatky pri spracúvaní osobných údajov, kontrolný orgán vypracuje protokol, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c)
dátum začatia kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
preukázané kontrolné zistenia s ich odôvodnením,
f)
titul, meno a priezvisko člena kontrolného orgánu, ktorý kontrolu vykonal,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
odtlačok úradnej pečiatky úradu a podpisy členov kontrolného orgánu.
(3)
Ak protokol podľa odseku 2 obsahuje prílohy preukazujúce kontrolné zistenia, tieto tvoria súčasť protokolu.
(4)
Kontrolovaná osoba je po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v protokole oprávnená podať písomné námietky v lehote 21 dní odo dňa doručenia protokolu. Na neskôr podané námietky kontrolný orgán neprihliada.
(5)
Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky podľa odseku 4 alebo vyšli najavo nové skutočnosti, týkajúce sa predmetu kontroly, kontrolný orgán posúdi ich obsah z hľadiska ich opodstatnenosti a vypracuje o nich dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou protokolu. Ak kontrolný orgán neakceptuje námietky kontrolovanej osoby, je povinný to v dodatku zdôvodniť; pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 2.
(6)
Kontrolný orgán písomne informuje kontrolovanú osobu o výsledku preskúmania námietok v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia námietok.
(7)
Kontrolný orgán písomne vyzve kontrolovanú osobu na prerokovanie protokolu po doručení výsledku preskúmania námietok kontrolovanej osobe podľa odseku 6 alebo po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok kontrolovanou osobou podľa odseku 4; kontrolný orgán vypracuje zápisnicu o prerokovaní protokolu, ktorá je súčasťou protokolu.
(8)
Ak sa kontrolou nezistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) kontrolný orgán vypracuje záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odsekov 2 a 3.
(9)
Kontrola je ukončená
a)
dňom podpísania zápisnice o prerokovaní protokolu,
b)
dňom odmietnutia podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu, o čom kontrolný orgán vyhotoví v zápisnici o prerokovaní protokolu záznam,
c)
dňom nedostavenia sa na prerokovanie protokolu na písomnú výzvu kontrolného orgánu podľa odseku 7, o čom kontrolný orgán vyhotoví v zápisnici o prerokovaní protokolu záznam, alebo
d)
dňom doručenia záznamu o kontrole podľa odseku 8.
§ 98
Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný predpis.45)
ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 99
Konanie o ochrane osobných údajov
(1)
Účelom konania o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“) je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu2) v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu2) pre oblasť ochrany osobných údajov.
(2)
Konanie je neverejné.
(3)
Účastníkom konania môže byť
a)
dotknutá osoba, ktorá podala návrh na začatie konania podľa § 100,
b)
prevádzkovateľ,
c)
sprostredkovateľ,
d)
certifikačný subjekt,
e)
monitorujúci subjekt.
(4)
Ak sa návrh dotknutej osoby podľa § 100 týka prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, pri ktorom je príslušný dozorný orgán hlavnej prevádzkarne alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa pre cezhraničné spracúvanie vykonávané zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa osobitného predpisu (ďalej len „vedúci dozorný orgán“),46) úrad postupuje podľa osobitného predpisu.47)
(5)
Úrad informuje dotknutú osobu o rozhodnutí vedúceho dozorného orgánu. Ak vedúci dozorný orgán návrh odmietne alebo mu nevyhovie, alebo rozhodne, že sa ním nebude zaoberať podľa osobitného predpisu,47) úrad začne konanie podľa § 100.
(6)
Ak sa spracúvanie osobných údajov podľa odseku 4 týka prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), za vecne príslušný sa považuje úrad a postup podľa odseku 4 sa neuplatní.
§ 100
Začatie konania
(1)
Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
(2)
Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
(3)
Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej len „návrh“) musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b)
označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c)
predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d)
dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e)
kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
(4)
Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.
(5)
Úrad návrh odloží, ak
a)
návrh je zjavne neopodstatnený,
b)
vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,
c)
navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí,
d)
od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.
(6)
Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu.
(7)
Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“).
(8)
Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa § 102.
(9)
O spôsobe vybavenia podnetu podľa odseku 8 úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu.
§ 101
Lehoty
(1)
Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však o 180 dní. O predĺžení lehoty úrad písomne informuje účastníkov konania.
(2)
Ak je počas konania potrebné vykonať kontrolu, lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 neplynie odo dňa začatia kontroly do dňa ukončenia kontroly.
(3)
Ak počas konania úrad zistí splnenie podmienok na prerušenie konania podľa osobitného predpisu,48) úrad konanie preruší, o čom informuje účastníkov konania.
§ 102
Rozhodnutie
(1)
Ak úrad zistí porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) pre oblasť ochrany osobných údajov účastníkom konania, rozhodnutím môže
a)
uložiť opatrenia na nápravu a lehotu na vykonanie nariadeného opatrenia podľa odseku 3, ak je to dôvodné a účelné,
b)
zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex správania,
c)
odňať certifikát,
d)
nariadiť certifikačnému subjektu odňatie certifikátu,
e)
odňať osvedčenie o udelení akreditácie,
f)
uložiť pokutu podľa § 104.
(2)
Ak úrad v konaní nerozhodne podľa odseku 1, ak sa v konaní nepreukáže porušenie práv dotknutej osoby alebo ak sa nepreukáže nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom2)účastníkom konania, úrad konanie zastaví.
(3)
Úrad je oprávnený uložiť povinnosť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, najmä nariadiť
a)
odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku v úradom určenej lehote,
b)
prijatie technických a organizačných opatrení s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú rizikám pre práva fyzických osôb,
c)
posúdenie vplyvu spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
(4)
Ak porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov neznesie odklad, úrad vydá predbežné opatrenie.
(5)
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný písomne informovať úrad o splnení uložených opatrení v úradom určenej lehote.
§ 103
(1)
Proti rozhodnutiu podľa § 102 možno podať rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(2)
Podávateľ rozkladu môže rozšíriť podaný rozklad alebo doplniť podaný rozklad o ďalší návrh alebo o ďalšie body len v lehote určenej na podanie rozkladu.
PIATA HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY
§ 104
(1)
Úrad môže uložiť pokutu do 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia,
a)
prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnym inštitúciám, za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 15§ 18§ 31 až 35§ 37§ 39 až 45§ 79 a
§ 109 alebo podľa čl. 8, čl. 11, čl. 25 až 39, čl. 42 a čl. 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/679“),
b)
príslušnému orgánu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 67 až 72,
c)
sprostredkovateľovi vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnej inštitúcii v postavení sprostredkovateľa, za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 34 až 37§ 39,
§ 40 ods. 3§ 44, § 45§ 69 ods. 3§ 71§ 79 a § 109 alebo podľa čl. 27 až 33, čl. 37 až 39, čl. 42 a čl. 43 nariadenia (EÚ) 2016/679,
d)
certifikačnému subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 88 a 89 alebo podľa čl. 42 a 43 nariadenia (EÚ) 2016/679,
e)
monitorujúcemu subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 87 ods. 5 a 19 alebo podľa čl. 41 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.
(2)
Úrad môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia, tomu, kto
a)
nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov vrátane podmienok súhlasu podľa § 6 až 14§ 16 a § 52 až 58 alebo podľa čl. 5 až 7 a čl. 9 nariadenia (EÚ) 2016/679,
b)
nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej osoby podľa § 19 až 29 a § 59 až 66alebo podľa čl. 12 až 22 nariadenia (EÚ) 2016/679,
c)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností pri prenose osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii podľa § 49 až 51 a § 73 až 77 alebo podľa čl. 44 až 49 nariadenia (EÚ) 2016/679,
d)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zákonného spracúvania osobných údajov podľa
§ 78,
e)
nesplnil príkaz alebo nedodržal dočasné alebo trvalé obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo pozastavenie prenosu osobných údajov nariadeného úradom podľa § 81 ods. 3 alebo podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo v rozpore s čl. 58 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 neposkytol prístup.
(3)
Tomu, kto nesplnil úradom uložené opatrenie podľa § 102 ods. 1 písm. a) alebo čl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679, môže úrad uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
§ 105
(1)
Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, za neposkytnutie požadovanej súčinnosti úradu pri výkone dozoru podľa
§ 109 alebo osobitného predpisu.2)
(2)
Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, prípadne zástupcovi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
a)
do 2 000 eur, ak nezabezpečí primerané podmienky na výkon kontroly podľa § 94 písm. a),
b)
do 10 000 eur, ak marí výkon kontroly podľa § 94 písm. b) až h).
§ 106
(1)
Úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu. Pri rozhodovaní o uložení pokuty a určení jej výšky podľa § 104úrad zohľadní najmä
a)
povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov, ako aj počet dotknutých osôb, na ktoré malo vplyv, a rozsah škody, ak vznikla,
b)
prípadné zavinenie porušenia ochrany osobných údajov
c)
opatrenia, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prijal na zmiernenie škody, ktorú dotknuté osoby utrpeli,
d)
mieru zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa so zreteľom na technické a organizačné opatrenia, ktoré prijal podľa § 32§ 39 a § 42,
e)
predchádzajúce porušenia ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
f)
mieru spolupráce s úradom pri náprave porušenia ochrany osobných údajov a zmiernení možných nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov,
g)
kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
h)
spôsob, akým sa úrad o porušení ochrany osobných údajov dozvedel, a najmä to, či prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušenie ochrany osobných údajov oznámili, a ak áno, v akom rozsahu,
i)
splnenie opatrení prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak boli skoršie v konaní o ochrane osobných údajov uložené také opatrenia podľa § 102 ods. 1,
j)
dodržiavanie schválených kódexov správania podľa § 85 alebo vydaných certifikátov podľa § 86,
k)
priťažujúce okolnosti alebo poľahčujúce okolnosti, najmä finančné výhody alebo straty, ktorým sa zabránilo, priamo alebo nepriamo v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov.
(2)
Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti tými istými spracovateľskými operáciami alebo súvisiacimi spracovateľskými operáciami poruší viacero ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) celková suma pokuty nesmie presiahnuť výšku ustanovenú za najzávažnejšie porušenie ochrany osobných údajov podľa § 104.
(3)
Pokutu podľa § 104 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Poriadkovú pokutu podľa § 105 úrad uloží opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote.
(5)
Poriadkovú pokutu podľa § 105 možno uložiť do 6 mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Pokuty a poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 107
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Správny poriadok sa nepoužije na rozhodovanie o zaujatosti kontrolného orgánu podľa § 91, na rozhodovanie o zaujatosti prizvanej osoby podľa § 96 ods. 5 až 7 a na výkon kontroly podľa piatej časti tretej hlavy okrem doručovania písomností pri výkone kontroly.
§ 108
(1)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 29 ods. 9§ 70 ods. 4, § 86
ods. 19§ 87 ods. 20 a § 88 ods. 19.
(2)
Ďalšie prípady spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov a postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 109
Súčinnosť
Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho úloh a právomoci a umožniť úradu vykonať dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) a rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia
§ 81 ods. 7 a 8.
§ 110
Prechodné ustanovenia
(1)
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa doterajšieho zákona je úradom podľa tohto zákona a dozorným orgánom podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Predseda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zvolený do funkcie podľa doterajšieho zákona je predsedom úradu podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia.
(3)
Podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho zákona je podpredsedom úradu podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia.
(4)
Vykonávanie funkcie vrchného inšpektora úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho zákona skončí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Ak bol vrchný inšpektor úradu, ktorého vykonávanie funkcie skončilo podľa odseku 4, štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe podľa osobitného predpisu,7) považuje sa odo dňa účinnosti tohto zákona za štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe podľa osobitného predpisu.7) Ak bol vrchný inšpektor úradu, ktorého vykonávanie funkcie skončilo podľa odseku 4, štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe podľa osobitného predpisu,7) skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Vykonávanie funkcie inšpektora úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho zákona, skončí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Inšpektor úradu, ktorého funkcia skončila podľa odseku 6, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu.7)
(8)
Kontrola začatá podľa doterajšieho zákona sa dokončí podľa doterajšieho zákona.
(9)
Konanie o ochrane osobných údajov podľa doterajšieho zákona a konanie o pokute podľa doterajšieho zákona začaté a právoplatne neskončené do 24. mája 2018 sa dokončí podľa doterajšieho zákona.
(10)
Príslušný orgán je povinný zabezpečiť vedenie logov podľa § 69 v informačných systémoch osobných údajov zriadených podľa doterajších predpisov od 6. mája 2023; ak by to spôsobilo vážne problémy pre fungovanie daného informačného systému osobných údajov tak príslušný orgán je povinný zabezpečiť vedenie logov podľa § 69 najneskôr od 6. mája 2026.
(11)
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený podľa doterajšieho zákona, ktorý je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) sa považuje za súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov účinných od 25. mája 2018.
(12)
Zodpovedná osoba poverená podľa doterajšieho zákona, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) sa považuje za zodpovednú osobu podľa predpisov účinných od 25. mája 2018.
§ 111
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 112
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
2.
vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z.,
3.
vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.
Čl. II
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 96/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 35b sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
2.
V § 35c sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
V § 35c ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
4.
V § 35gb sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 6.
5.
V § 35gb ods. 3 sa slová „§ 35gd ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 35ga ods. 3“.
6.
V § 35gb ods. 6 sa slová „§ 35b ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 35b ods. 7 a 8“.
7.
V § 35gc sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
8.
V § 35gd sa vypúšťajú odseky 1 až 3 a 5 až 11 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 5l, 5m a 5n.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 4.
9.
§ 35ge sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 82/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V§ 69 sa vypúšťajú odseky 5, 7 a 8.
Doterajšie odseky 6 a 9 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 13.
2.
V§ 69a ods. 1 sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takému ohrozeniu“.
3.
V § 69a ods. 3 sa slová „osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života (ďalej len „osobitné kategórie osobných údajov“)“ nahrádzajú slovami „osobitné kategórie osobných údajov28l)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 28l znie:
„28l) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 69a sa vypúšťajú odseky 4 a 6.
Doterajšie odseky 5 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
5.
V § 69a ods. 5 sa v prvej vete a druhej vete slová „odsekov 1 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
6.
§ 69c vrátane nadpisu znie:
㤠69c
Informovanie o osobných údajoch
(1)
Policajný zbor je oprávnený požiadať toho, komu poskytol alebo sprístupnil osobné údaje podľa osobitného predpisu, aby bez predchádzajúceho súhlasu Policajného zboru neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(2)
Ak je Policajný zbor požiadaný o poskytnutie informácie o osobných údajoch podľa osobitného predpisu a osobné údaje boli poskytnuté alebo sprístupnené orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „orgán členského štátu“) oprávneným na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, stíhanie trestných činov alebo na výkon rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takému ohrozeniu alebo od orgánu členského štátu s podmienkou, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov bez jeho súhlasu, Policajný zbor poskytne takej osobe informácie o spracúvaných osobných údajoch len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil.
(3)
Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré dotknutá osoba poskytla Policajnému zboru pri uplatnení svojich práv podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27da sa vypúšťa.
7.
§ 69f sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 17/2018 Z. z. sa mení takto:
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV položka 273 znie:
„Položka 273
a)
Konanie o schválení kódexu správania ……………………………………………………..1 000 eur
b)
Konanie o zmene kódexu správania …………………………………………………………1 000 eur
c)
Konanie o rozšírení kódexu správania ………………………………………………………1 000 eur
d)
Konanie o vydaní certifikátu …………………………………………………………………..5 000 eur
e)
Konanie o obnove certifikátu ………………………………………………………………… 5 000 eur
Konanie o udelení akreditácie …………………………………………………………………. 7 000 eur
g)
Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ………………………………………………… 250 eur.“.
Čl. V
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 255/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 65b vrátane nadpisu znie:
㤠65b
Kontrola, oprava a vymazanie informácií alebo osobných údajov
(1)
Ak to okolnosti dovoľujú, zbor pri každom poskytnutí osobných údajov posúdi ich správnosť; ak je to potrebné, doplní dostupné informácie, ktoré umožnia posúdiť správnosť údajov.
(2)
Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo informácií uchovávaných v informačných systémoch, zbor tieto bezodkladne opraví alebo vymaže. Ak došlo k poskytnutiu takých údajov, je zbor povinný informovať o tom všetkých príjemcov.
(3)
Ak údaje uchovávané v informačnom systéme zboru už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod, zbor tieto údaje vymaže.
(4)
Ak by vymazanie osobných údajov mohlo ohroziť práva alebo právom chránené záujmy dotknutej osoby, také údaje sa obmedzia.17i) Takto obmedzené údaje možno spracúvať len na účel, ktorý zabránil ich vymazaniu.
(5)
Zbor najmenej raz za tri roky preverí, či naďalej trvá potreba uchovávania spracovaných osobných údajov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17i znie:
„17i) § 5 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 65d sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.
3.
V § 65d ods. 5 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Čl. VI
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005
Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 55aa sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Generálna prokuratúra v spolupráci s ostatnými prokuratúrami aspoň raz za 12 mesiacov preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh prokuratúry. Ak generálna prokuratúra preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že nie sú potrebné na plnenie úloh prokuratúry, bezodkladne také osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
(3)
Ak by výmaz alebo anonymizácia osobných údajov podľa odseku 2 mohla ohroziť práva a právom chránené záujmy dotknutej osoby, možno obmedziť spracúvanie osobných údajov,35a) spracúvať ich však možno len na účel, ktorý zabránil ich výmazu.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa slová „zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016),
Zákon č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 55ac sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 55ad sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
4.
V § 55ad ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
5.
V § 55ae ods. 1 písm. f) sa vypúšťa odkaz 36b a poznámka pod čiarou k odkazu 36b.
6.
§ 55af sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 36c.
Čl. VII
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 92a odsek 5 znie:
„(5)
Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý nie je fyzickou osobou, má právo bezplatne sa oboznámiť s informáciami, ktoré sú o ňom alebo o jeho obchodoch vedené v spoločnom bankovom registri, má právo najmenej raz ročne bezodplatne vyžadovať od prevádzkovateľa spoločného bankového registra poskytnutie menovitého zoznamu osôb, ktorým boli zo spoločného bankového registra poskytnuté informácie o príslušnom klientovi, ktorý nie je fyzickou osobou, alebo o jeho obchodoch a tiež má právo vyžadovať bezplatnú opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych informácií vedených v spoločnom bankovom registri o príslušnom klientovi, ktorý nie je fyzickou osobou, alebo o jeho obchodoch. Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je fyzickou osobou, má právo na prístup k osobným údajom podľa osobitného predpisu.37)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 92b ods. 1 a § 93a ods. 2 až 4 sa vypúšťajú slová „a informovania“.
3.
V § 93a ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „druh a číslo dokladu totožnosti“ vkladajú slová „a fotografiu z dokladu totožnosti“.
Čl. VIII
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 41/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 13 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
3.
V § 13 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
4.
V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak účelom využitia archívneho dokumentu je historický výskum alebo iný vedecký výskum.“.
Čl. IX
Zákon č. 417/2002 Z. z. o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
analýzou deoxyribonukleovej kyseliny proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z nekódujúcich úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny neobsahujúcich informácie o špecifických dedičných vlastnostiach; analýzou deoxyribonukleovej kyseliny sa rozumie aj predikcia viditeľných fenotypových prejavov,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
predikciou viditeľných fenotypových prejavov proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z kódujúcich úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré obsahujú informácie, napríklad o farbe vlasov, farbe očí a pigmentácii pleti.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 155 ods. 2, 3 a 5 a § 156 ods. 1 a 2 Trestného poriadku.
§ 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „konaní, Policajného zboru2) a Železničnej polície,3)“ nahrádzajú slovami „konaní a Policajného zboru,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
5.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Odber vzorky vykonáva príslušník Policajného zboru2) (ďalej len „policajt“), orgán činný v trestnom konaní,4) alebo súd; odber si môže vykonať aj osoba sama za prítomnosti policajta, orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Odber vzorky podľa odseku 1 písm. b) vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta, orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu tiež príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže;5) odber si môže vykonať aj osoba sama za prítomnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ak ide o vzorku, ktorej odberom je narušená telesná integrita človeka alebo ktorá je odoberaná z intímnej časti ľudského tela, jej odber vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta, orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.5a) Odber vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie osoby ani ponížiť jej ľudskú dôstojnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 5a znejú:
„4) § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
5a) § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Predikciu viditeľných fenotypových prejavov možno vykonať len zo vzorky zaistenej v súvislosti s obzvlášť závažným zločinom,5b) trestným činom proti životu a zdraviu, trestným činom proti slobode a ľudskej dôstojnosti,5c) identifikáciou mŕtvoly alebo oddelených častí ľudského tela, ak sa analýzou deoxyribonukleovej kyseliny nezistí identita osoby v databáze alebo v národných databázach profilov deoxyribonukleovej kyseliny členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu.5d)“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5d znejú:
„5b) § 11 ods. 3 Trestného zákona.
5c) §144 až § 203 Trestného zákona.
5d) Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.
7.
V § 4 ods. 3 sa slovo „ôsmich“ nahrádza slovom „dvanástich“.
8.
V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „akreditovanými postupmi“.
9.
V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „v zozname ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť6)” nahrádzajú slovami „ako znalecký ústav v zozname podľa osobitného predpisu6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 4 ods. 5 druhej vete sa slová „pre Železničnú políciu“ nahrádzajú slovom „súd.“.
11.
V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
12.
V § 4 ods. 8 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
13.
V § 5 ods. 3 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „a miesto“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Poverený útvar vymaže z databázy údaje
a)
o osobe,
1.
proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, alebo že nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, alebo je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený,8)
2.
ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný, alebo že skutok nie je trestným činom,9)
b)
o odsúdenej osobe, o osobe, proti ktorej je trestné stíhanie neprípustné,10) o osobe, proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,11) a o osobe, ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,12) po uplynutí sto rokov od jej narodenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 12 znejú:
„8) § 215 ods. 1 písm. a) až c) Trestného poriadku.
9) § 285 písm. a) a b) Trestného poriadku.
10) § 9 ods. 1 Trestného poriadku.
11) § 215 ods. 1 písm. e) a f) Trestného poriadku.
12) § 285 písm. d) a e) Trestného poriadku.“.
16.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý skončil trestné konanie týkajúce sa osoby, ktorej profil deoxyribonukleovej kyseliny je uložený v databáze, je povinný o tejto skutočnosti do troch pracovných dní od skončenia trestného konania písomne informovať poverený útvar.“.
17.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 417/2002 Z. z.
POLYMORFNÉ SYSTÉMY
Polymorfné systémy deoxyribonukleovej kyseliny, v ktorých sa vykonáva analýza deoxyribonukleovej kyseliny:
D3S1358
VWA
D8S1179
D21S11
D18S51
HUMTH01
FGA
D1S1656
D2S441
D10S1248
D12S391

D22S1045“.

18.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
Čl. X
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom.12b) Advokát má pri spracúvaní osobných údajov v zmysle prvej vety tohto odseku postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.12c)
(7)
Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 12b a 12c znejú:
„12b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
12c) Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.“.
2.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu,12d) ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.
(9)
Komora uznesením môže upraviť ďalšie práva a povinnosti komory, advokátov a dotknutých osôb prijatím kódexu správania podľa osobitného predpisu.12e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12d a 12e znejú:
„12d) Čl. 14 ods. 5 písm. d), čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.
12e) Čl. 23, čl. 40 a čl. 90 nariadenia (EÚ) 2016/679.“.
Čl. XI
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 96/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 odsek 6 znie:
„(6)
Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť, že na povolenie a kontrolu vstupov do jadrového zariadenia sa použije identifikácia osôb prostredníctvom občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu, napríklad cestovného dokladu alebo cestovného dokladu OSN, ktorý obsahuje najmä titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu alebo číslo iného identifikačného dokladu, štátnu príslušnosť, biometrický údaj, rodné číslo a fotografiu osoby a zároveň v jadrových zariadeniach, v ktorých sa nachádzajú jadrové materiály zaradené do I. alebo II. kategórie podľa osobitného predpisu,37a) je držiteľ povolenia povinný zabezpečiť, že na povolenie a kontrolu vstupov osôb do stráženého a vnútorného priestoru sa použije identifikácia osôb aj prostredníctvom biometrických údajov.37b) Osoby vstupujúce do jadrového zariadenia alebo osoby vystupujúce z jadrového zariadenia sú povinné strpieť identifikáciu podľa prvej vety. Ak tieto osoby odmietnu strpieť identifikáciu podľa prvej vety, držiteľ povolenia je povinný zamedziť ich vstupu do alebo výstupu z jadrového zariadenia. Držiteľ povolenia je oprávnený spracúvať osobné údaje podľa prvej vety v súlade s osobitným predpisom.37c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37b a 37c znejú:
„37b) Čl. 9 ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
37c) Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Úrad je v súlade s osobitným predpisom41a) oprávnený spracúvať osobné údaje inšpektorov, inšpektorov – čakateľov, medzinárodných inšpektorov a ďalších osôb prizvaných na inšpekciu alebo medzinárodnú inšpekciu pri výkone inšpekčnej činnosti, ako aj ďalších osôb na účel zabezpečenia kontroly vstupov a výstupov týchto osôb do jadrového zariadenia a z jadrového zariadenia v rozsahu osobných údajov uvedených v § 26 ods. 6. Úrad je oprávnený poskytovať osobné údaje podľa prvej vety držiteľovi povolenia na rovnaký účel a v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v prvej vete.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a) Čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XII
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z. a zákona č. 298/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 52 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
2.
V § 54 sa vypúšťa odsek 6.
3.
V § 54b ods. 4 sa slová „uvedené v § 55 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu.46ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46ba znie:
„46ba) § 64 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 54c sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
5.
V § 55 sa vypúšťa nadpis pod paragrafom a odseky 1 a 4 až 11 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 46f.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
6.
V § 58 sa vypúšťa odsek 8.
Čl. XIII
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z. a zákona č. 152/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 79 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo a súdy spracúvajú vo verejnom záujme pri plnení svojich úloh informácie, osobné údaje a iné údaje (ďalej len „údaje“) týkajúce sa občianskeho súdneho konania a trestného konania, ako aj údaje získané pri plnení svojich úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov,38) vrátane osobných údajov súvisiacich so zastupovaním Slovenskej republiky v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie a v štádiách predchádzajúcich týmto konaniam, ako aj s personálnymi záležitosťami týkajúcimi sa Súdneho dvora Európskej únie.“.
3.
Doterajší text § 80 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Osobné údaje súvisiace so zastupovaním Slovenskej republiky v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie a v štádiách predchádzajúcich týmto konaniam, ako aj s personálnymi záležitosťami týkajúcimi sa Súdneho dvora Európskej únie môže ministerstvo na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu39) poskytnúť aj iným orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom.“.
4.
V § 81 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
5.
V § 82d sa nad slovom „predpis“ odkaz „34)“ nahrádza odkazom „42c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:
„42c) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 82e sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
7.
V § 82e ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
8.
V § 82f ods. 1 písm. f) sa vypúšťa odkaz 42d a poznámka pod čiarou k odkazu 42d.
9.
§ 82g sa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 42e vypúšťa.
Čl. XIV
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 6 sa slová „až 15“ nahrádzajú slovami „až 14“.
2.
V § 7 sa vypúšťa odsek 14.
Doterajšie odseky 15 až 43 sa označujú ako odseky 14 až 42.
3.
V § 7 ods. 4 sa slová „17 a 18“ sa nahrádzajú slovami „16 a 17“.
4.
V § 7 ods. 21 sa za slovom „odseku“ číslo „21“ nahrádza číslom „20“.
5.
V § 7 ods. 24 úvodnej vete sa slová „20 až 24“ nahrádzajú slovami „19 až 23“.
6.
V § 7 ods. 25 sa číslo „25“ nahrádza číslom „24“ a číslo „39“ sa nahrádza číslom „38“.
7.
V § 7 ods. 26 úvodnej vete sa číslo „20“ nahrádza číslom „19“.
8.
V § 7 ods. 27 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.
9.
V § 7 ods. 29 sa číslo „32“ nahrádza číslom „31“.
10.
V § 7 ods. 30 sa číslo „30“ nahrádza číslom „29“.
11.
V § 7 ods. 31 úvodnej vete sa slová „30 a 31“ nahrádzajú slovami „29 a 30“.
12.
V § 7 ods. 33 úvodnej vete sa slová „35, 36 a 38“ nahrádzajú slovami „34, 35 a 37“ a číslo „33“ sa nahrádza číslom „32“.
13.
V § 7 ods. 34 až 38 sa číslo „34“ nahrádza číslom „33“.
14.
V § 7 ods. 38 sa číslo „26“ nahrádza číslom „25“.
15.
V § 7 ods. 40 sa slová „20 až 40“ nahrádzajú slovami „19 až 39“ a slová „17 až 19“ sa nahrádzajú slovami „16 až 18“.
16.
V § 7 ods. 41 písm. a) sa slová „25 a 32“ nahrádzajú slovami „24 a 31“.
17.
V § 11 ods. 2 sa slová „20 až 43“ nahrádzajú slovami „19 až 42“.
18.
V § 20a ods. 3 písm. b) sa pred slová „zakladateľská listina“ vkladajú slová „informácia a preukázanie totožnosti podľa osobitného predpisu,32b)“.
19.
V § 20a ods. 3 písm. h) a § 20b ods. 5 písm. e) sa slová „16 až 18“ nahrádzajú slovami „15 až 17“.
20.
V § 24 ods. 1 sa slová „17 až 43“ nahrádzajú slovami „16 až 42“.
21.
V § 24 ods. 6 písm. b) sa slová „meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia“ nahrádzajú slovami „informácia a preukázanie totožnosti podľa osobitného predpisu32b)“.
22.
V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „17 až 19“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.
Čl. XV
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z. a zákona č. 282/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 72 sa vypúšťa odsek 13.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 13.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.

1)
§ 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
3)
§ 17 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 192/2011 Z. z.
4)
§ 17 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona
č. 444/2015 Z. z.
§ 14 ods. 7 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Trestný poriadok.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
24)
Čl. 15, 16, 18 a 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
25)
Čl. 15, 16, 18 až 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
26)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 21 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
29)
Čl. 57 ods. 1 a čl. 58 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ) 2016/679.
30)
Napríklad čl. 56, 60 až 62 nariadenia (EÚ) 2016/679.
31)
Čl. 68 nariadenia (EÚ) 2016/679.
32)
Čl. 56, 60 a čl. 61 ods. 1 až 8 nariadenia (EÚ) 2016/679.
33)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
35)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 112 zákona č. 55/2017 Z. z.
37)
§ 38 a 40 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Čl. 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679.
39)
Čl. 40 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
40)
Čl. 64 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.
41)
Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 41 nariadenia (EÚ) 2016/679.
43)
Čl. 43 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/679.
44)
Čl. 62 nariadenia (EÚ) 2016/679.
45)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
46)
Čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
47)
Čl. 56 nariadenia (EÚ) 2016/679.
48)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Príloha k zákonu č. 18/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV
(Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).