TERMOSTAL 600

24.00

Žiaruvzdorná farba do 600°C

 

Jednozložková silikónová farba odolná voči teplotách do 600°C.

 

  • Obsahuje hliníkovú pastu, ktorá dodáva strieborný vzhľad.
  • Vhodná je pre použitie na výfukové potrubia, komíny a pod.
  • Vyschnutý náter má dobré mechanické vlastnosti.
  • Vhodnými podkladmi sú železo a liatina.

 

OBJEM: 0,75l

FARBA: Čierna

 

EAN: 2481

Kategória:

Značka:

Výdatnosť: 

– 11-13 m2/L

 

Riedenie:

– pripravená na použitie

 

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený a bez zvyškov nečistôt.
V prípade vyskytujúcej sa korózie je potrebné ju odstrániť.
pre dokonalú ochranu odporúčame prípravu podkladu pieskovaním na Sa 2 1/2 alebo mechanické čistenie na St 3 podľa STN EN ISO 12944/4.

 

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte buď štetcom alebo striekaním.
Ak má náter dlhodobo odolávať teplotám do 600°C je potrebné naniesť dve vrstvy.
Pre zvýšenie odolnosti je možné použiť zink-silikátový náter a vtedy je systém odolný teplotám do 400°C.

 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia zmesi

Zmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel smernice
1999/45/ES a nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):

Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 3, H226
Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315
Vážne podráždenie očí: Eye Irrit. 2, H319
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia: STOT SE 3, H335
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia: STOT RE 2, H373
Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 3, H412
Klasifikácia zmesi podľa smernice č. 1999/45/ES:

R10
Xn; R20/21-65
Xi; R38
R52/53

 

Prvky označovania

Prvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo: 
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo namieste určenom obcou.

 

Ďalšie prvky označovania
Obsahuje: xylén.
EUH208 Obsahuje kobaltium-bis(2-etylhexanoát). Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Prílohy na stiahnutie

Technický list TERMOSTAL 600

Karta bezpečnostných údajov TERMOSTAL 600

Hmotnosť0.945 kg
Farba

Čierna

Objem [ l ]

0,75 l