Poli-Farbe Silikon Putz

45.00

Silikónová omietka

Poli-Farbe Silikónová omietka je hladenej omietacím materiálom s posilnenými vláknami, prepúšťajúca paru a odpudzujúca vodu, na vytvorenie škrabanej alebo ryhovanej štruktúry, ktorú je možné tónovať v tónovacom systéme Poli-Farbe Bezfarebná bázická omietka nie je vhodná na použitie bez farbenia.

 

Balenie: 25kg

EAN: 310/18

Kategória:

Oblasť použitia:

Výhody Poli-Farbe silikónovej omietky sa prejavia na tých konštrukciách, kde je potrebná alebo predpísaná vysoká paropriepustnosť a nízka nasiakavosť.

Je vynikajúco vhodná na rekonštrukciu historických budov, budov s tehlovými, váľkovými alebo vybíjanými stenami, na vytvorenie zatepľovacích systémov na základe minerálnej vlny, alebo podľa požiadaviek na polystyrénovom základe.

 

Použitie:

Silikónovú omietku použite ako vrchnú vrstvu vrstvového radu vytvoreného podľa predpisov.

Podklad musí byť očistený od prachu, uvoľnených, odpadávajúcich častí zhoršujúcich lepenie sa, v stave vhodnom na prijatie omietky. Omietanie je možné vykonať v teplotnom rozsahu medzi +10 °C a +25 °C. V prípade porózneho podkladu s vysokou nasiakavosťou je potrebné použiť hĺbkový penetračný náter Inntaler. Nanesenie silikónového základu pod omietku Poli-Farbe totožnej farby ako omietka zabezpečí lepenie sa omietky a estetický vzhľad.

Silikónovú omietku nanášajte na suchý povrch s vhodne vytvoreným podkladom.

Pred použitím je potrebné omietku dôkladne premiešať. nanášanie vykonávajte v hrúbke v súlade s rozmermi zŕn, nerezovým hladítkom. Štrukturovanie omietky vykonajte plastovým hladítkom, po predschnutí v závislosti od teploty, na ešte vlhkom povlaku. Pri spojovaní skoršie a nanovo nanášanej omietky použite preklenutie systémom “mokré na mokré”, zabránite tým vytvoreniu skokov. Pri vytvorení tepelno-izolačného systému používajte tmavú omietku len na malých povrchoch, ako ozdobu, nakoľko prílišné zohriatie a tepelná záťaž skracujú životnosť systému.

O totožnosti farby farbenej omietky sa pred nanášaním rozhodnite vizuálnou kontrolou.

Možnosť použitia medzi +10 °C a +25 °C. Na pražiacom slnku, v daždi, v silne vlhkom alebo veternom prostredí sa vyhýbajte nanášaniu omietky, alebo čerstvo nanesenú omietku chráňte pred nepriaznivým vplyvom prostredia vhodným spôsobom – napr. krytím, tienením.

Pri výkone práce a následne po nej je možné náradie umyť vodou.

Uschnutú omietku je možné odstrániť len agresívnym riedidlom (napr. aromatické riedidlom).

  • Nanášanie: nerezovým a hladená plastovým hladítkom.
  • Výdatnosť: 1,5 mm škrabaná: 2,2-2,3 kg/m². 2 mm ryhovaná: 2,8-3 kg/m².
  • Doba schnutia: pribl. 24 hodín (pri 20 °C).
  • Skladovanie: Pri teplote medzi 10-25 °C. Nebezpečenstvo zamrznutia!

Zloženie: voda, drsný a jemný drvený mramor, väzbová látka, silikónová živica, pigmenty, prídavné látky.

Trieda požiarneho nebezpečenstva: Nehorľavá.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
EUH208 oktilinón (ISO); reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).
P261 Nevdychujte
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501  Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou normatívou o nebezpečných odpadoch alebo obaloch a odpadoch.

Bezpečnostný list je dostupný na vyžiadanie.

Dátum spotreby: v neotvorenom balení 24 mesiacov od dátumu výroby.

Číslo odborného posudku: M-4000/2011 ÉMI, A-14/2011 ÉME.

Hmotnosť [kg]

25 kg